PODRŠKA RAZVOJU POTENCIJALNE DAROVITOSTI U PORODIČNOM I INSTITUCIONALNOM KONTEKSTU

  • Slađana Zuković Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  • Jovana J. Milutinović Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: razvoj darovitosti, dete, porodica, vaspitno-obrazovna institucija, partnerski odnos

Сажетак

U radu se polazi od stanovišta da kvalitetna iskustva u porodičnom i institucionalnom kontekstu predstavljaju veoma značajne determinante ostvarenja darovitosti. U tom okviru, istaknuta je činjenica da je poslednjih nekoliko decenija došlo do smene paradigmi u oblasti vaspitanja i obrazovanja: od diskursa akademskog postignuća ka diskursu razvoja čoveka, od tradicionalnog ka konstruktivističkom pristupu vaspitanju i obrazovanju. Takođe, ukazuje se i na činjenicu da savremenu pedagošku scenu karakterišu i nova shvatanja deteta, kao i promišljanja značenja te nove slike za vaspitanje i obrazovanje, što otvara potrebu za kreiranjem okruženja učenja koje podstiče dečju radoznalost i interes za svet i za drugoga. U svetlu navedenih postavki, cilj rada usmeren je na sagledavanje mogućnosti pružanja adekvatne vaspitno-obrazovne podrške potencijalno darovitoj deci u porodičnom i institucionalnom kontekstu. Pritom se naglašava da efikasan odnos saradnje porodice i vaspitno-obrazovne institucije, zasnovan na konceptu partnerstva, predstavlja veoma važan činilac razvoja potencijalno darovite dece. Zaključuje se da vaspitanje i obrazovanje potencijalno darovitog deteta zahteva osetljivost na posebne izazove sa kojima se on suočava i volju da se radi zajedno sa ostalim odraslim osobama koje se bave detetom.

Преузимања

Нема података

Референце

Armstrong, T. (2008). Najbolje škole: Kako istraživanje razvoja čovjeka može usmjeravati pedagošku praksu. Zagreb: Educa.

Bašić, S. (2011). (Nova) slika deteta u pedagogiji djetinjstva. U: Maleš, D. (ured.) Nove paradigme ranoga odgoja (str. 19˗37). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zavod za pedagogiju.

Christenson, S. L. (2004). The Family–School Partnership: An Opportunity to Promote the Learning Competence of All Students, School Psychology Review, Vol. 33, No. 1, 83-104.

Cowan, R. J., Napolitano, S., Sheridan, S. M. (2004). Home-School Collaboration, Educational Psychology Papers and Publications. Paper 18. Retrieved August 11, 2012 from the World Wide Web: http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/18Freeman, 2000.

Freeman, J. (2000). Families, the essential context for gifts and talents. In: K.A. Heller, F.J. Monks, R. Sternberg , R. Subotnik (eds.) International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent (pp. 573–585). Oxford: Pergamon Press.

George, D. (2005). Obrazovanje darovitih: kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike. Zagreb: Educa.

Klemenović, J. (2009). Savremeni predškolski programi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.

Lai, Y. (2009). Reconsidering the Education of Gifted Young Children with the Reggio Emilia Approach. Exceptionality Education International, 19(3), 96˗110.

Maleš, D. (2011). Uvod. U: Maleš, D. (ured.) Nove paradigme ranoga odgoja (str. 7˗11). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ˗ Zavod za pedagogiju.

Miljak, A. (2007). Teorijski okvir sukonstrukcije kurikuluma ranog odgoja. U: Previšić, V. (ured.) Kurikulum: teorije – metodologija – sadržaj – struktura (str. 205–252). Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Školska knjiga.

Milutinović, J. (2011). Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43(2), 177–194.

Milutinović, J., Zuković, S. (2008). Razumevanje i razvoj darovitosti: značaj porodice. U: (ur. G. Gojkov) Porodica kao faktor podsticanja darovitosti. Zbornik 14 (424 – 434). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“– Vršac.

Pavlović Breneselović, D. (2014). Partnerstvo sa porodicom: tri paradigme, dva modela, jedna ili više stvarnosti. U: Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju, Zbornik radova (111- 116). Beograd: Filozofski fakultet.

Pekić, J. (2012). Vaspitni postupci roditelja kao činioci aktualizacije darovitosti. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXXVII, 201-213.

Petrović-Sočo, B. (2011). Nova paradigma shvaćanja konteksta ustanova ranoga odgoja. U: Maleš, D. (ured.) Nove paradigme ranoga odgoja (str. 237˗264). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ˗ Zavod za pedagogiju.

Ristić, Ž. (2006). O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. Rotigel, J. V. (2003). Understanding the Young Gifted Child: Guidelines for Parents, Families, and Educators, Early Childhood Education Journal, Vol. 30. No. 4. 209-214.

Sekulić-Majurec, A. (1995). Darovita djeca i obitelj: istine i zablude, Društvena istraživanja, 4-5, 551–561.

Sweeney, S. N. (1995). Gifted Children Have Special Needs Too. Early Childhood News, 7(3), Vujičić, L. (2011). Novi pristup istraživanju kulture vrtića. U: Maleš, D. (ured.) Nove paradigme ranoga odgoja (str. 209˗236). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zavod za pedagogiju.

Zuković, S., Milutinović, J. (2006). Ciljevi obrazovanja i podrška darovitim u porodici. U: Gojkov, G. (ured.) Darovitost, interakcija i individualizacija u nastavi. Zbornik 12 (str. 164˗172). Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača – Vršac; Rumunija, Temišvar: Univerzitet „Tibiscus”.

Zuković, S. (2012a). Porodica kao sistem – funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine.

Zuković, S. (2012b). Odnos između porodice i škole: od saradnje ka partnerstvu. U: O. Gajić (ur.) Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Zbornik radova/knjiga 2, (219-230). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Zuković, S., Milutinović, J. (2013). Metodološki aspekti istraživanja porodice kao sredinskog faktora razvoja darovitosti. U: G. Gojkov & A. Stojanović (ur.): Metodološki problemi istraživanja darovitosti, Zbornik 18 (409-416). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vla- icu. 11˗13.
Објављено
10. 12. 2015.
Bрој часописа
Секција
Педагогија