ЈЕДНО ПИСМО КАО ИЗВОР ЗА ИСТОРИЈУ НОВОГ САДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

  • Петер Рокаи Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
  • Мелина Рокаи Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: Петроварадин, Петроварадинска опатија, Нови Сад, Збирка Подока- таро, Марћиана, Државни архив у Венецији

Сажетак

Збирка Подокатаро названа је по Лодовику Подокатару, личном лекару кардинала Родрига Борђије који је извесно време био и поседника Петроварадина (Но- вог Сада). Наиме, Борђија је своја најзначајнија документа држао депонована код По- докатара, тако и она која се односе на Петроварадин. Ову својеврсну збирку Подока- таро је депоновао у Венецији. После његове смрти збирка је постала власништво млетачке државе, која је извршила њену поделу. Значајнија документа за Серенисиму похрањена су у Млетачком архиву, а она друга уступљена су чувеној библиотеци Марћиана. Историчари Новог Сада до данас нису били свесни ове чињенице и наводи- ли су током својих истраживања само један, или други део ове збирке. Коаторима овог саопштења, указала се у размаку од две деценије (1990-2012) прилика да на лицу места стекну увид у ову збирку и да констаутју како она, није у целини искоришћена, те овом приликом објављују једно писмо значајно за историју Петроварадина.

Преузимања

Нема података

Референце

Babinger, Franz (1960). Das Ende der Arianiten. Sitzungsberichte der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Hft. 4.

Grotefend, Herman (2006). Računanje vremena u nemačkom srednjem i novom veku. (prevod devetog izdanja), ed. Atila Hornok. Novi Sad: Stylos.

Ердујхељи, Мелхиор (2002). Историја Новог Сада. Нови Сад 1894 репринт. Ветерник: Дијам-М-прес

Érdujhelyi, Menyhért (1899). Kalocsai érsekség Érdujhelyi Menyhért, A kalocsai érsekség a renaissance korban. Zenta.

Érdujhelyi, Menyhért (1894). Ujvidék története. Ujvidék.

A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi bizottságának oklevélmásolatai. A Magyar Tudományos Akadémia irattára (=МТAKK, Ms). (Velencei másolatok, 3. doboz).

Orazi, Ansenda R. (1952). Podocataro Lodovico. Enciclopedia Cattolica, IX, Oa-Pre, Citta del Vaticano.

Pastor, Ludwig (1925). Geschichte der Päpste, II, Von der Thronbesteigung Pius II, bis zum Tode Sixtus IV, 1458-1484. Freiburg im Breisgau: Herder

Pélissier, Léon G. (1901). Catalogue des documents de la collection Podocataro a la Biblio- teca Marciana a Venise. Centralblatt für Bibliothekswesen, 18, 473-493 521- 576.

Пауловић, Роберт (1954). Борба калочког надбискупа Петра Варадија за петроварадинску тврђаву. Зборник Матице српске, Серија друштвених наука, 6: 128-132.

Szentpétery, Imre (1912). Oklevéltani naptár. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia

Стан(ојев), Б(огдан) (2002). Пауловић Роберт. Енциклопедија Новог Сада, 19, Пад – Пет, Нови Сад: Новосадски клуб: 165-166.

Tiepolo, Maria Francesca - Migliardi O’Riordan, Giustiniana – Scarpa, Piero –Baroni, Ma- nuela - Centre international d’information sur les sources de l’histoire balkanique et méditerranéenne (1991). Esempi di scritture dei secoli XII-XVIII. [Roma] : Ministero per i Beni culturali e ambientali; Venezia : Archivio di Stato di Venezia.

Fedeles, Tamás (2010). Az 1494-1495-ös királyi büntető hadjárat előzményei. In: Font Márta- Fedeles Tamás-Kiss Gergely, Aktualitások a magyar középkorkutatásban, Pécs: PTE-BTK: 277-291.

Fraknói Vilmos (1883).Váradi Péter kalocsai érsek élete, 1480-1501. Századok, XVII: 729- 749, 825-843.

Collezione Podocataro, Archivio di Stato Venezia.
Објављено
10. 12. 2015.
Bрој часописа
Секција
Историја