ВИДСКИ ПАРОВИ У РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Михајло П. Фејса Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Кључне речи: русински језик, глаголски вид, видски парови, префиксација, суфиксација, глаголи кретања

Сажетак

Апстракт: У русинистици се глаголском виду, а посебно видским паровима поклањала веома мала пажња. Ту чињеницу аутор потврђује освртом на приступе видским паровима у русинским граматикама (Хавријила Костељника, 1923; Николе Н. Кочиша, 1977; Јулијана Рамача, 2002). У раду  је састављена листа од 255 видска пара, која у суштини представљају најчешће видске парове русинског језика. У централном делу рада издвојени парови су анализирани.

Преузимања

Нема података

Референце

Comrie, B. (1991). Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press.

Fejsa, M. (2005a). Vreme i vid u rusinskom i engleskom jeziku. Novi Sad: IK Prometej i Univerzitet u Novom Sadu ‒ Filozofski fakultet ‒ Odsek za rusinski jezik i književnost. (ćir.)

Fejsa, M. (2005b). Semantični zmisti kategorijoh vida i akcionsarta u ruskim i anglijskim jaziku. Švetlosc, 3, 323‒360. (ćir.)

Fejsa, M. (2006). Rusko-anglijska kontrastivistika. U: Fejsa, M. (ured.) (2006) Rusini/Rusnaci/ Ruthenians (1745-2005) I. Novi Sad: Filozofski fakultet ‒ Odsek za rusinistiku, IK Prometej i KPD DOK, 239‒247 (ćir.)

Fejsa, M. (2009). Funkcionovanje konstrukciji/formi Vø u prenošenju časo-vidovih odnošen`oh u pripovedkoh Havrijila Kostel`nika. Novi Sad: IK Prometej i Filozofski fakultet ‒ Oddzeljenje za rusinistiku. (ćir.)

Fejsa, M. (2017). Pravopisni slovnjik ruskoho jazika. Preuzeto sa http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-419-1 (ćir.)

Kočiš, M. M. (1971). Pravopis ruskoho jazika. Novi Sad: Pokrajinski zavod za vidavanje učebnjikoh. (ćir.)

Kočiš, M. M. (1977). Gramatika ruskoho jazika: Fonetika – morfologija – leksika I. Novi Sad: Pokrajinski zavod za vidavanje učebnjikoh. (ćir.)

Kočiš, M. M. (1978). Lingvistični roboti. Novi Sad: Ruske slovo. (ćir.)

Kostel`nik, G. (1975). Proza. Novi Sad: Ruske slovo. (ćir.)

Magoči, P. R.‒Fejsa, M. (1998). Bešedujme po anglijski i po ruski / Let`s Speak English and Rusyn. Novi Sad: Ruske slovo. (ćir.)

Novakov, P. (1991). Glagolski vid i akcionsart u engleskom i srpskohrvatskom jeziku (nepublikovana doktorska disertacija). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.

Ramač, Ju.‒Fejsa, M. & Medješi, H. (1995). Srpsko-rusinski rečnik / Serbsko-ruski slovnjik, I, A-Nj. Novi Sad: Univerzitet u Novim Sadze ‒ Filozofski fakultet ‒ Katedra za ruski jazik i literaturu i Družtvo za ruski jazik i literaturu. (ćir.)

Ramač, Ju.‒Fejsa, M. & Medješi, H. (1997). Srpsko-rusinski rečnik / Serbsko-ruski slovnjik, II, O-Š. Beograd: Zavod za učebnjiki i nastavni sredstva, Univerzitet u Novim Sadze ‒ Filozofski fakultet ‒ Katedra za ruski jazik i literaturu i Družtvo za ruski jazik i literaturu. (ćir.)

Ramač, Ju. (2002). Gramatika ruskoho jazika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (ćir.)

Ramač, Ju., Timko-Djitko, O., Medješi, H. i Fejsa, M. (2010). Rusko-serbski slovnjik / Rusinsko-srpski rečnik. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadze ‒ Filozofski fakultet ‒ Katedra za ruski jazik i literaturu i Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh. (ćir.)
Објављено
09. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Русинистика