У ПОТРАЗИ ЗА ПРОФЕСОРОМ НОРГЕСОМ: "ЛЕТОВАЊЕ НА ЈУГУ" ИВЕ АНДРИЋА

  • Gorana Raičević
Кључне речи: Иво Андрић, „Летовање на југу“, Томас Ман, „Смрт у Венецији“, Север-Југ, интелектуално-чулно, лепо, естетицизам, стварање, декаденција

Сажетак

Рад износи аргументацију у прилог новог тумачења Андрићеве приповетке “Летовање на југу“ (1959). Загонетни нестанак професора Норгеса (који се са супругом налази на летовању на морској обали) тумачен је у критици као резултат његовог „узвишавања“ и „одуховљења“, што наступају након неке врсте ентузијастичког искуства. Уместо теза о паганском стапању са природом или о ступању у трансценденцију у платонистичко-хришћанском смислу, износи се и аргументује став о јунаковом преласку у непостојање као последици отварања његових чула и предавања чулном животу. Закључује се да професор Норгес није умро за свет да би се родио као писац, већ управо супротно: са грандиозним и изненадним отварањем јунаковог чулног бића, у њему умире Ерос усмерен ка стварању, а рађа онај други – Танатосов брат близанац.

Преузимања

Нема података

Биографија аутора

Gorana Raičević

Филозофски факултет

Универзитет у Новом Саду

Референце

Андрић, И. (2002). Предели и стазе: Путописна проза (прир. Ж. Ђукић Перишић)
Андрић, И. (2005). Знакови поред пута I, II. Београд: Политика, Народна књига.
Андрић, И. (2008). Сабране приповетке (прир. Ж. Ђукић-Перишић). Београд: Завод за уџбенике.
Андрић, И. (2011а). Омерпаша Латас. Београд: Задужбина Иве Андрића
Андрић, И. (2011б). Разговори. Београд: Задужбина Иве Андрића
Башлар, Г. (1998). Вода и снови (прев. М. Вуковић). Ср. Карловци-Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Бродел, Ф. (2001). Медитеран и медитерански свет у доба Филипа II, I, II. Београд: Геопоетика [лат.]
Вујновић, С. (2004). Хронотоп летовања на југу код Андрића и Мана (На примеру Смрт у Венецији и
Летовање на југу“. Књижевна историја, 122-123, 229-242.
Вулевић, Г. (2016). О хеленским реминисценцијама и судбини писца у Андрићевој причи Летовање на југу.
Свеске Задужбине Иве Андрића, 33, 67-81.
Ђукић Перишић, Ж. (2013). Андрић и море. Aqua Alta (Зборник радова, ур. С. Шеатовић Димитријевић et
al.). Београд: Институт за књижевност и уметност.
Ман, Т. (1995). Смрт у Венецији (прев. А. Савић-Ребац). Београд: Удружење издавача и књижара
Југославије.
Митровић, М. (2009). Други Андрић. Свеске Задужбине Иве Андрића, 26, 73-107.
Радуловић, О. (2014). Светлост као знак поетичког идентитета Иве Андрића. Аспекти идентитета и
њихово обликовање у српској књижевности (Зборник радова, ур. Г. Раичевић). Нови Сад: Филозофски факултет, 195-209.
Тутњевић, С. (2007). „Летовање на југу“ Иве Андрића и „Ормар“ Томаса Мана. Свеске Задужбине Иве Андрића, 24, 261-273.
Шутић, М. (2007). Златно јагње: У видокругу Андрићеве естетике. Београд: Чигоја штампа.
Објављено
09. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност