Pridevi sa značenjem optativne modalnosti

  • Наташа Б. Киш Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, Одсек за српски језик и лингвистику
Кључне речи: modalnost, optativna modalnost, pridevi, leksičko značenje, prototip, gramatikalizacija, leksikalizacija, srpski jezik

Сажетак

U ovom radu analizirani su pridevi sa značenjem optativne modalnosti u savremenom srpskom jeziku. Zadatak je bio da se predstavi modalna situacija u kojoj se kao nosioci modalnog značenja pojavljuju pridevi, te da se ukaže na specifičnosti leksičkog značenja ovih prideva. Analiza je pokazala visok stepen gramatikalizovanosti i leksikalizovanosti ovog tipa modalnosti iskazane pridevima. Teorija prototipa kao metod analize leksičkog značenja upućuje na postojanje potkategorija unutar ovog semantičkog polja sa prototipičnim pridevima željan, voljan, rešen i odlučan.

Преузимања

Нема података

Референце

Dragićević, R. (2001). Pridevi sa značenjem ljudskih osobina u savremenom srpskom jeziku. Tvorbena i semantička analiza. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. (originalni rad objavljen ćirilicom)

Dragićević, R. (2010). Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike. (originalni rad objavljen ćirilicom)

Dražić, J. (2014). Leksičke i gramatičke kolokacije u srpskom jeziku. Novi Sad : Filozofski fakultet. (originalni rad objavljen ćirilicom)

Kiefer, F. (1990). Modalitás. Linguistica Ser. C, Relationis, 1. Budapest.

Kiš, N. (2011). Leksička semantika prideva tipa jednak i sličan. Leksikologija, onomastika, sintaksa. Zbornik u čast Gordani Vuković. Novi Sad: Filozofski fakultet. 93-102. (originalni rad objavljen ćirilicom)

Kiš, N. Dopune prideva u savremenom srpskom jeziku. E-disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet. 2016. (originalni rad objavljen ćirilicom)

Piper, P.–Antonić, I. i dr. (2005a). Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Prosta rečenica. Beograd: Institut za srpski jezik SANU / Beogradska knjiga / Matica srpska. (originalni rad objavljen ćirilicom)

Piper, P.–Klajn, I. (2013). Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska. (originalni rad objavljen ćirilicom)

Prćić, T. (1997). Semantika i pragmatika reči. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Radovanović, M. (1977a). „Imenica u funkciji kondenzatora (I)”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XX/1, 63–144.

Radovanović, M. (1977б). „Imenica u funkciji kondenzatora (II)”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XX/2, 81–160.

Radovanović, M. (1990a). Spisi iz sintakse i semantike. Sremski Karlovci / Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića / Dobra vest.

Radovanović, M. (1990b). „Nominalizacija i negacija”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIII, 407–416.

Radovanović, M. (2007). Stari i novi spisi. Ogledi i jeziku i umu. Sremski Karlovci / Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića / Dobra vest. (originalni rad objavljen ćirilicom)

Zvekić-Dušanović, D. (2011). Modalnost: motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Објављено
09. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика