КАЛЕНДАРСКО ЗНАЊЕ И АГРАРНИ КАЛЕНДАР У СРПСКИМ ОБРЕДНИМ ПЕСМАМА

  • Драгољуб Ж. Перић Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Кључне речи: обредне песме, фолклорна темпорологија, аграрни календар, соларни календар, мит, традиција, мушки послови, земљорадња, цикличка обнова

Сажетак

Прелазак на земљорадњу као главни вид привређивања захтевао је усавршавање у начину традиционалног рачунања времена. Стога, лунарни календар замењен је соларним, у коме су периоди године (летњe и зимскo полугође) одређивани на основу четири кључна положаја Сунца – краткодневици (зимски солстицијум), две равнодневице и летњој дугодневици. Ови тренуци годишњег циклуса христијанизовани су и везани за одређене хришћанске светитеље, чије светковање је означавало уједно и след пољских радова. Посматране песме прате све сегменте јавног живота, од зимских обреда (коледари), у  којима доминирају магијске радње везане за раст семена (уз игру, коледари припевају: цуп, цуп, коледо, оволико жито да роди), преко песама пролећног круга, којима се изричу аграрни благослови и изводе магијске радње којима се „затвара зима“ и „отвара лето“ упоредо са пролећним радовима. Животни циклус семена, отпочет орањем и сетвом, завршава жетвом, као колективни, радосни чин (моба). Ове песме чувају траг древног веровања да човеку корист може донети само рад који је обављен како треба, уз поштовање времена за рад, одн. табу-прописа за дане када се рад избегава.

Преузимања

Нема података

Референце

Ajdačić, D. (2000). Zemljoradnički i hrišćanski kalendar balkanskih Slovena. Kodovi slovenskih kultura, 5, 127–130.
Bandić, D. (1991). Narodna religija Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit.
Bovan, V. (1977). Srpske narodne pesme sa Kosova i Metohije. Priština: Jedinstvo.
Bovan, V. (prir.) (2000). Obredne narodne pesme: studentski zapisi srpskih narodnih umotvorina na Kosovu i Metohiji. Priština: Institut za srpsku kulturu, Banja Luka: Besjeda, Istok: Dom kulture „Sveti Sava“.
Čajkanović, V. (1994). Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. knj. 4. Beograd: Srpska književna zadruga – Beogradski izdavačko-grafički zavod – Prosveta – Partenon M. A. M.
Đorđević, D (1990). Narodne pesme iz leskovačke oblasti. Beograd: SANU – Srpski etnografski zbornik XCV.
Elijade,M. (1986). Sveto i profane. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
Grbić, S. (1909). Srpski narodni običaji iz Sreza boljevačkog. Beograd: Srpska kraljevska akademija.
Ivanov, V. V.–Toporov, V. N. (1974). Исследования в области славянских древностей, лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. Москва: Наука.
Jastrebov, I. S. (1886). Обычаи и пѣсни турецкихъ Сербовъ: въ Призрѣнѣ, Ипекѣ, Моравѣ и Дибрѣ, С. Петербургъ.
Jovanović, V. (prir.) (1922). Srpske narodne pesme: antologija. Beograd : Geca Kon.
Jokić, J. (2012). Kraljičke pesme: ritual i poezija. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.
Karanović, Z. (prir.) (1996). Antologija srpske lirske usmene poezije. Novi Sad: Svetovi.
Karadžić, V. S. (1898). Srpske narodne pjesme: knjiga peta u kojoj su različne ženske pjesme, skupio ih V. S. Karadžić, Beograd: Državno izdanje.
Karadžić, V. S. (1857). Život i običaji naroda srpskoga. Beograd: Srpska knjižnjvna zadruga.
Karadžić, V. S. (1988). Srpske narodne pjesme: knjiga prva u kojoj su različne ženske pjesme. V. Nedić. (prir.), Sabrana dela V. Karadžića. Knj. 4. Beograd: Prosveta.
Krstanović, Z. (prir.) (1990). Zlatna pjena od mora: narodne pjesme Srba u Hrvatskoj. Beograd: Rad.
Nikolić, I. (prir.) (1966). Goro le, goro zelena: antologija narodne lirike iz istočne Srbije. Zaječar: Novinska ustanova „Timok“.
Pešikan Ljuštanović Lj. (prir.) (2012). Lirske narodne pesme. Novi Sad: IC Matice srpske.
SM (2001). Slovenska mitologija. S. M. Tolstoj i LJ. Radenković (red.). Beograd: Zepter Book World.
Stanojević, M. (1929): M. Stanojević, Običaji i verovanja na Timoku, Beograd: Glasnik etnografskog muzeja, ΙV, 42–54.
Vrčević, V. (1883). Tri glavne narodne svečanosti: Božić, krsno ime i svadba, Pančevo: Naklada knjižare braće Jovanovića.
Vuković, M. (1985). Narodni običaji, verovanja i poslovice kod Srba. Beograd: b. i.
Zečević, S. (2008). Srpska etnomitologija. Beograd: Službeni glasnik.
Zlatanović, M . (prir.) (1982). Lirske narodne pesme iz južne i istočne Srbije, Beograd: Narodna knjiga 1982.
Објављено
18. 06. 2019.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност