Zapažanja o opkoračenju u spisima o stihu Svetozara Petrovića

  • Sanja J. Paripović Krčmar Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: Svetozar Petrović, opkoračenje, sintaktička i metrička segmentacija, Peri i Lord, semantički efekti stiha, usmeni narodni stih

Сажетак

Rad ukazuje na mnoštvo zapažanja i raznih gledišta o anžambmanu u Petrovićevim spisima o stihu koja se u potonjoj prepisci sa inostranim kolegom nadograđuju omogućavajući kompletnu karakterizaciju ovog teorijskog pojma. O opkoračenju kao pesničkom postupku pisao je Petrović različitim povodom; izdvajaju se segmenti različitih radova kojima se argumentuje književnoistorijska situacija i efekti semantika stiha, kao i dva celovita rada posvećena problematici opkoračenja. Ističe se temeljno definisanje pojma u odnosu na postojeće definicije; razlika između uobičajenog smisla (prihvatljivog u praktičnoj primeni većini onih koji se bave pesništvom) i proširenog obima pojma; polemika sa dosadašnjim shvatanjima i tumačenjima, posebno, s jedne strane, po pitanju preciziranja istorijskog razvoja, a s druge strane, po pitanju prisustva opkoračenja u usmenom narodnom stihu.

Преузимања

Нема података

Референце

Petrović, S. (1983). Stih. U: Škreb, Z., Stamać A. Uvod u književnost – Teorija, metodologija. 3. prerađeno izdanje. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 365–428.
Petrović, S. (1988). Opkoračenje u srpskohrvatskom usmenom stihu. U: Petrović, S. (ured.) (1988). Usmeno i pisano/pismeno u književnosti i kulturi. Colloquia Litteraria, Naučni skupovi, knj. IV. Novi Sad: VANU, 139–168. (štampano ćirilicom)
Petrović, S. (2003a). Poredbeno proučavanje srpskohrvatskoga epskog deseterca i sporna pitanja njegovoga opisa. Oblik i smisao – Spisi o stihu. Beograd: Fabrika knjiga, 165–216. (štampano ćirilicom)
Petrović, S. (2003b). Opkoračenje u srpskohrvatskom stihu: postojana podloga. Oblik i smisao – Spisi o stihu. Beograd: Fabrika knjiga, 231–246. (štampano ćirilicom)
Petrović, S. (2003c). Pjesnički oblici u srpskom i hrvatskom romantizmu. Oblik i smisao – Spisi o stihu. Beograd: Fabrika knjiga, 280–287. (štampano ćirilicom)
Petrović, S. (2003d). Semantika srpskog i hrvatskog stiha u drugoj polovini devetnaestog vijeka. Oblik i smisao – Spisi o stihu. Beograd: Fabrika knjiga, 288–327. (štampano ćirilicom)
Petrović, S. (2003e). Stilistika versifikacionih postupaka Zmajevih. Oblik i smisao – Spisi o stihu. Beograd: Fabrika knjiga, 328–350. (štampano ćirilicom)
Petrović, S. (2003f). Postoji li, uistinu, tročlani dvanaesterac? Oblik i smisao – Spisi o stihu. Beograd: Fabrika knjiga, 383–430. (štampano ćirilicom)
Petrović, S. (2003g). Problem soneta u starijoj hrvatskoj književnosti – (Oblik i smisao). Beograd: Samizdat B92.
Petrović, S. (2008a). Albert Bejts Lord. Pojmovi i čitanja. Beograd: Fabrika knjiga, 177–180.
Petrović, S. (2008b). In memoriam: Jiří Levý (1926–1967). Pojmovi i čitanja. Beograd: Fabrika knjiga, 293–296.
Gikić Petrović, R. (prir.) (2015). Prepiska Svetozara Petrovića sa strancima. Novi Sad – Akademska knjiga – Fondacija „Legat Svetozara Petrovića”.
Trifunović, Đ. (1990). Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova, drugo, dopunjeno izdanje. Beograd – Nolit. (štampano ćirilicom)
Објављено
18. 06. 2019.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност