PROTOTIPSKE ODREDBE KATEGORIZOVANJA NA PRIMERU PRIDEVA ČIST I NJEGOVIH KONTEKSTUALNIH SINONIMA

  • Jasmina N Dražić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: semantika, odredba, prototip, kolokacija, pridev čist, srpski jezik

Сажетак

U radu se na primeru prideva čist, kao odredbe kategorizovanja, sprovodi višeslojna analiza, koja polazi od leksikografske obrade u postojećim deskriptivnim rečnicima srpskog jezika, da bi se, uvidom u elektronski korpus ekstrahovali primeri ciljane upotrebe, koji se dalje klasifikuju prema parametrima sadržinske i formalne srodnosti i stepenu postojanosti sintagmatskog spoja. Ciljevi rada podrazumevaju: (a) identifikaciju potencijalnih aktiviranih sema i, u vezi s tim, značenjsku korelaciju s postojećim leksičkim registorom na paradigmatskom planu (čista laž : gola laž; čista slučajnost : puka slučajnost; čisto prijateljstvo : iskreno prijateljstvo i sl.); (b) registrovanje pozitivne i negativne semantike udruživih imenica i moguće implikacije na formalnom planu (... iz čiste pakosti : * ... iz čiste sreće); (c) diferencijaciju značenja odredbe čist kad se udružuje s imenicama iz iste semantičke podgrupe, te uočavanje najesnih granica između polariteta – pozitivno : negativno, kao posledice nejednakog efekta koji se postiže kvalifikacijom entiteta ovim obeležjem (up. čista dobit : čista pljačka).

Преузимања

Нема података

Референце

Ajdžanović, Jelena (2018). Ekspanzija nekih prefiksa kod glagola: semantičko-sintaksički plan i pragmatički aspekti. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7. Novi Sad: Filozofski fakultet (u štampi).

Filmor, Čarls (1982/2014). Semantika okvira. Jezik i saznanje. Hrestomatija iz kognitivne lingvistike (ur. K. Rasulić, D. Klikovac). Beograd: Filološki fakultet. 73–105.

Gutzmann, Daniel–Katharina,Turgay (2012). Expressive intensifiers in German: syntax-semantics mismatches. In Christopher Piñón (ed.), Empirical Issues in Syntax and Semantics 9. 149–166. http://www.cssp.cnrs.fr/eiss9/eiss9_gutzmann-and-turgay.pdf

Hlebec, Boris (2008a). Kolokacijska metoda semantičke analize na primeru imenice pažnja. Semantička proučavanja srpskog jezika. Beograd: SANU. 65–79. (ćirilica)

Dragićević, Rajna (2001). Pridevi sa značenjem ljudskih osobina u savremenom srpskom jeziku. Tvorbena i semantička analiza. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. (ćirilica)

Dragićević, Rajna (2018). Srpska leksika u prošlosti i danas. Novi Sad: Matica srpska. (ćirilica)

Dražić, Jasmina (2014). Leksičke i gramatičke kolokacije u srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet. (ćirilica)

Ivić, Milka (1995). O odredbama kategorizovanja. O zelenom konju. Beograd: Biblioteka XX vek. 225–236.

Ivić, Milka (1995). O „denotativnom” i „konotativnom” kategorizovanju. O zelenom konju. Beograd: Biblioteka XX vek. 225–236.

Ivić, Milka (2008). O izrazu TVRD. Lingvistički ogledi. Beograd: Biblioteka XX vek. 99–106.

Đorđević, Danijela (2016). Ograde u naučnim radovima na engleskom i srpskom jeziku. Doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet; https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16256/bdef:Content/get

Katz, Jerold, Jerry Fodor (1963). The Structure of a Semantic Theory. Language Vol. 39, No. 2. Washington: Linguistic Society of America. 170–210.

Lejkof, Džordž (1987/2014). Kognitivni modeli i teorija prototipa. Hrestomatija iz kognitivne lingvistike (ur. K. Rasulić, D. Klikovac). Beograd: Filološki fakultet. 105–151.

Nikolić, Marina (2014). Kategorija stepena u srpskom jeziku. Složena rečenica. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. (ćirilica)

Ristić, Stana, Milana Radić-Dugonjić (1999). Reč. Smisao. Saznanje. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu. (ćirilica)

Roš, Eleonor (1978/2014). Principi kategorizacije. Hrestomatija iz kognitivne lingvistike (ur. K. Rasulić, D. Klikovac). Beograd: Filološki fakultet. 45–73.

Skok, Petar (1971–1974). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Samardžić, Tanja (2011). Elektronski korpusi kao izvor nove građe za leksikografski opis srpskog jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane. 40/1. 413–422. (ćirilica)

Van Der Wouden, Ton & Foolen, Ad. (2017). A most serious and extraordinary problem. Intensification of adjectives in Dutch, German, and English. Leuvense Bijdragen, 101: 82-100. http://www.tonvanderwouden.nl/index_files/papers/sandwich2013-def.pdf

Izvori:
KSSJ: Korpus savremenog srpskog jezika na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu [http://korpus.matf.bg.ac.rs.html]

RJAZU: (1880–1976). Rječnik hrvatskoga i srpskoga jezika, 1–23. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

RSHJ: (1967–1976). Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad – Zagreb: Matica srpska – Matica hrvatska. (ćirilica)

RSJ: (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska. (ćirilica)
Објављено
18. 06. 2019.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика