Sintaksička analiza frazeologizama u romanu Elfride Jelinek Die Klavierspielerin - Pijanistkinja

  • Mirjana Jerolim Zarifović Grković Odsek za germanistiku, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: sintaksička analiza, glagolsko-imeničke sintagme, frazeologizmi, kontrastivna analiza, frazne lekseme, nemački jezik, srpski jezik

Сажетак

Tema rada su sintaksičke osobenosti frazeoloških sintagmi u nemačkom jeziku zabeleženih u romanu Die Klavierspielerin Elfride Jelinek i odgovarajućih ekvivalenata u srpskom jeziku u prevodu Tijane Tropin tog romana pod naslovom Pijanistkinja. Cilj rada je deskriptivni prikaz i kontrastivna analiza sintaksičke strukture frazeologizama nemačkog jezika i njihovih prevoda na srpski jezik i utvrđivanje sličnosti i razlika. Metoda rada je kontrastivna sintaksička analiza. U radu se polazi od shvatanja frazeologizama Dragane Mršević-Radović kao glagolsko-imeničkih sintagmi (pri čemu su u analiziranom korpusu zabeležene i druge sintagme), te se analiziraju sintaksičke osobenosti frazeologizama oba jezika. Polazni jezik istraživanja je nemački, odnosno originalni tekst romana, tako da se sintaksička struktura frazeologizama predstavlja prema nemačkim frazeologizmima, a potom se utvrđuju sličnosti i razlike sa prevodima na srpski jezik.

Преузимања

Нема података

Референце

Duden. (2002). Duden 11. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik.
2., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Mannheim et al.: Dudenverlag.

Fink-Arsovski, Ž. (2002). Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Jelinek, E. (2003). Die Klavierspielerin. Hamburg: Rowolth Taschenbuch Verlag.

Jelinek, E. (2009). Pijanistkinja. Beograd: Paideia.

Matešić, J. (1982). Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Mrazović, P.–Primorac, R. (1964-65). Pokušaj klasifikacije frazeoloških izraza nemačkog jezika, njihovi izvori i stilske funkcije. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta. Sveska 8. Novi Sad: Filozofski fakultet. 283-303.

Mrazović, P.–Primorac, R. (1991). Nemačko-srpskohrvatski frazeološki rečnik: nemački idiomatski izrazi sa srpskohrvatskim ekvivalentima. Beograd: Naučna knjiga.

Mršević-Radović, D. (1987). Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku. Beograd: Filološki fakultet. [objavljeno ćirilicom].

Otašević, Đ. (2012). Frazeološki rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Prometej. [objavljeno ćirilicom].

Piper, P.– Antonić, I.–Ružić, V.–Tanasić, S.–Popović, Lj.–Tošović, B. (2005). Sintaksa savremenoga srpskog jezika: prosta rečenica. Beograd: Institut za srpski jezik SANU: Beogradska knjiga; Novi Sad: Matica srpska. [objavljeno ćirilicom].

Prćić, T. (2008). Semantika i pragmatika reči. Drugo, dopunjeno izdanje. Novi Sad: Zmaj.

Vujanić, M.–Gortan-Premk, D.–Dešić, M.–Dragićević, R.–Nikolić, M.– Nogo, Lj. – ... Fekete, E. (2011). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska. [objavljeno ćirilicom].
Објављено
18. 06. 2019.
Bрој часописа
Секција
Германистика