ЗА СОЦИЈАЛНО- ТЕХНОЛОШКУ ПРИМЕНУ НАУКЕ УМЕСТО ЊЕНОГ ИДЕОЛОГИЗОВАЊА

Ризици политичког инструментализовања научних резултата и могућности изградње рационалне социјалне технологије на њиховој основи

  • Драган Јаковљевић
Кључне речи: идеологизовање, научно сазнање, начело вредносне неутралности, социјална технологија, циљеви, норме

Сажетак

У чланку се разматрају могућности коришћења научних сазнања при друштвеном пласирању одређених вредносних циљева уз уважавање начела вредносне неопредељености науке. Аутор се залаже за у критичком рационализму (Попер, Алберт) развијену социјалну технологију, која избегава оба искушења: идеологизовања науке са једне и сцијентистичког когнитивизма са друге стране. Извођења се заокружују путем једног схематског излагања социјално-технолошког поступка, при чему се исцрпно наводе и класификују његове компоненте.

Преузимања

Нема података

Референце

Albert, Hans (1991a): Erkenntnis, Recht und soziale Ordnung, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 44, Stuttgart.
Albert, Hans (1991b): Die Verfassung der Freiheit. Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung, in: Salamun, K. (Hrsg.): Moral und Politik aus der Sicht des kritischen Rationalismus, Amsterdam.
Albert, Hans (1993): Rechtswissenschaft als Realwissenschaft, Baden-¬Baden.
Алберт, Ханс (2004/2005): Просвећивање и усмеравање, у: РАЗЛОГ/RATIO, Годишњак за европску филозофију и теорију друштва, том I–II, Подгорица–Београд 2004/2005, стр. 49–61; прев. и коментар Д. Јаковљевић.
Berger, Peter L. (1977): Einladung zur Soziologie – Eine humanistische Perspektive, München
Jakowljewitsch (2000), Dragan: Was uns der Name angewandter Ethik nicht schon sagt, in: DIVINATIO, Vol. XII, Sofia.
Weinberger, Otta (1985): Rechtslogik , Berlin.
Topitsch, Ernst (1999): Zur politischen Korrumpierung der Historie, in: Bund Freiheit der Wissenschaft (Hg.): Wissenschaft und Zeitgeist in der Geschichtsschreibung, Bonn.
Објављено
15. 10. 2019.
Bрој часописа
Секција
Радови аутора по позиву