INFORMATIKAI SZAKSZAVAK A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVHASZNÁLATBAN

  • Marija Pastor Kiči Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Кључне речи: informatika, terminológia, nyelvi regiszter, regionális nyelv, vajdasági magyar nyelv, szótárak

Сажетак

A dolgozat célja a vajdasági magyar nyelvhasználatban előforduló informatikai szakszavak vizsgálata olyan szempontból, hogy mennyire egyeztethetőek a Magyarországon alkalmazott terminológiával. E célból a jelenleg egyetlen létező vajdasági kiadású kétnyelvű (szerb–magyar és magyar–szerb) szakszótár (Velisek, 2008) terminusait vizsgáljuk és vetjük össze egyrészt egy saját kidolgozású háromnyelvű (angol–szerb–magyar) informatikai szójegyzék magyar kifejezéseivel, másrészt viszont különféle online forrásokban fellelhető adatokkal. A kutatás tehát elsősorban analitikus és összehasonlító módszerekre támaszkodik, indokoltsága pedig azzal támasztható alá, hogy a szaknyelvi regiszter keretében nagyobbfokú egységesítésre lenne szükség az általánosan elfogadott magyar terminológiai standard viszonylatában. A kutatás eredményei ilyen tekintetben nagyrészt alátámasztották a hipotézist, miszerint a vizsgált szóanyag magyar szakkifejezései sokhelyütt sajátos vajdasági regionális alakban fordulnak elő, s ez egyértelműen rámutat a terminológiai kutatások és szakszótárkésztési tevékenységek szükségességére a vajdasági magyar tudományos és szakmai élet területén.

Преузимања

Нема података

Референце

Bańczerowski, J. (1999). A világ nyelvi képe mint a szemantikai kutatások tárgya. Magyar Nyelv, 2. Letöltve 2018. február 2-án. Forrás: http://www.c3.hu/~magyarnyelv/99-2/banczer.html
Bódi, Z. (2000). Az informatika nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere. Magyar Nyelv, 96. (2), 218–223. Letöltve: 2018. május 15-én. Forrás: http://www.c3.hu/~magyarnyelv/00-2/bodi.htm
Bódi, Z. (2010) Infoszótár Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Fóris, Á. (2005). Hat terminológiai lecke. Pécs: Lexikográfiai Kiadó.
Glatz, F. (szerk.) (1999). A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián VII. A nemzeti kultúra az informatika korában. A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: MTA. 6.
Horváth, P. (2005). Az internet és a szaknyelv– egy félprofi szemével. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 5, (5). Letöltve: 2018. május 15-én. Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3949&issue_id=462.
Kis, Á. (1993). A számítástechnikai szaknyelv újratermelődő hibái. Magyar Nyelvőr, 117. 4. 564–567
Kontra, M. (2006). A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer, F. (szerk.) (2006). Magyar nyelv. Budapest: Akedémiai Kiadó. 549–576.
Lanstyák, I. (1995). A magyar nyelv központjai. Magyar Tudomány, 10, 1170–1185.
Molnár Csikós, L. (2012). Nyelvhasználatunk és a magyar köznyelv. Hungarológiai Közlemények, I., 1–10.
X.,Y. (2017). Az információtechnológiai (szak)nyelv magyarításának főbb kérdései és eredményei. Tanulmányok, 54, 59–75.
Velisek, K. (2008). Informatika diákszótár. Újvidék: Árgus.
Објављено
15. 10. 2019.
Bрој часописа
Секција
Хунгарологија