ГЛАГОЛИ КРЕТАЊА ПОМОЋУ ПРЕВОЗНОГ СРЕДСТВА: ИЗМЕЂУ ЛЕКСИКОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ И ЛЕКСИКОГРАФСКЕ ПРАКСЕ

  • Ана Халас Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: лексикологија, лексикографија, семантика, лексема, глагол, сема, кретање, превозно средство, српски језик

Сажетак

У раду се испитује утемељеност српске лексикографске праксе у погледу формулације речничких дефиниција на лексиколошким теоријским достигнућима у сфери семантичке компоненцијалне анализе, и то на примеру лексичког поља глагола кретања помоћу превозног средства посматраних као одреднице у Речнику Матице српске (РМС). Корпус на коме је рађено истраживање чини 21 речничкa одредница поменуте групе глагола ексцерпираних из РМС. Примарна (основна) значења датих глагола  подвргнута су семантичкој компоненцијалној анализи како би се утврдила њихова хијерархијски устројена семска структура, која пружа темељ за састављање речничких дефиниција заснованих на теоријској правилности и доследности, а које су потом упоређиване са дефиницијама садржаним у РМС. Циљ анализе јесте провера степена присутности аналитичког приступа у српској лексикографској пракси, као и изналажење модела за састављање прецизних и свеобухватних речничких дефиниција, који је у складу са комплементарним односом лексикологије и лексикографије.

Преузимања

Нема података
Објављено
24. 12. 2012.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика