ОБРАДА ВИШЕЗНАЧНОГ ГЛАГОЛА <em>ГЛЕДАТИ</em> У ШЕСТОТОМНОМ И ЈЕДНОТОМНОМ РЕЧНИКУ МАТИЦЕ СРПСКЕ

  • Ана Халас Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: лексикологија, лексикографија, прототип, полисемија

Сажетак

У овом раду разматрају се примењене лексикографске стратегије при обради вишезначних лексема у вишетомном и једнотомном Речнику Матице српске. Обрада полисемије се анализира кроз три аспекта лексикографске праксе: идентификацију и диференцијацију значења, структуру и организацију речничког чланка и илустрацију контекста у којем се посматрана значења јављају. Анализирана је одредница глагола гледати одабраног због своје богате полисемантичке структуре засноване на деловању различитих механизама деривације значења. Циљ овог истраживања јесте утврђивање предности и недостатака система обраде полисемије у посматраним речницима, као и сличности и разлика између два система с обзиром да постоји известан временски јаз између вишетомног и једнотомног издања речника, те се може проверити потенцијални напредак и осавремењивање лексикографске праксе. Резултати анализе омогућавају селекцију лексикографских стратегија које су у складу са лексиколошком теоријом, али и ефикасне у смислу прегледног и систематичног представљања полисемантичке структуре у оквиру речничког чланка, што се може и илустровати формирањем предлога за одредницу посматраног глагола.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика