ВАЛЕНЦИЈСКИ СТАТУС И ХИЈЕРАРХИЈА СИНТАКСИЧКИХ ЈЕДИНИЦА

  • Миливој Б. Алановић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: синтакса, валентност, структурно језгро, семантичко језгро, хијерар- хија комплемената

Сажетак

У раду смо настојали да бинарни однос регенс – депенденс, који је кључан за успостављање хијерархије међу синтаксичким јединицама у реченици и синтагмама, допунимо и развијемо. Имајући у виду тај основни циљ, у чланку смо указали на могућност и оправданост успостављања хијерархије међу валенцијским јединицама, која се темељи на односу структурно језгро – семантичко језгро, те централно језгро – помоћно језгро. Осим тога, навели смо и критеријуме за класификацију, тј. поткатегоризацију допуна и додатака.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика