KONTRASTIVNO ISTRAŽIVANJE ZNAČENJA PREFIKSA AUSI NJEGOVIH EKVIVALENATA U SRPSKOM JEZIKU

  • Sanja Ninković Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  • Dragana Jakšić Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: prefiks, aus-, glagoli, semantika, ekvivalenti, nemačko-srpski

Сажетак

Prilog se bavi prefiksom aus- u nemačkom jeziku, kao i njegovim ekvivalentima u srpskom jeziku. Polazni jezik istraživanja je, dakle, nemački, a ciljni srpski. Detaljnom analizom korpusa koji sadrži reprezentativni broj glagola sa prefiksom aus- (preko 400 glagola), dolazi se do zaključka da je broj mogućih značenja ovog prefiksa veći od navedenog u dostupnoj literaturi. Stoga se glagoli sa prefiksom aus- svrstavaju u deset različitih semantičkih klasa. Na taj način se dolazi do direktnog upoređivanja podataka u oba jezika, što dovodi do utvrđivanja sličnosti i razlika u vezi sa značenjem tzv. aus-glagola (Aus-Verben). Rezultati ovog priloga bi mogli da nađu upotrebu u nastavi nemačkog jezika kao stranog, ali i u okviru studija germanistike.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика