Marković, Željko. (2024). УРБАНОНИМИ НОВОГ САДА У РОМАНУ КЊИГА О БЛАМУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 279–295. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2398