Хасанагић Ђорђин, С. . (2024). ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL) . Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 313–319. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2410