Хасанагић Ђорђин, Снежана. 2024. „ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL)“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 48 (1-2):313-19. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2410.