Marković, Željko (2024) „УРБАНОНИМИ НОВОГ САДА У РОМАНУ КЊИГА О БЛАМУ“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), стр. 279–295. doi: 10.19090/gff.v48i1-2.2398.