Хасанагић Ђорђин, С. . (2024) „ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL) “, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), стр. 313–319. doi: 10.19090/gff.v48i1-2.2410.