COGNITIVE ASSESSMENT SYSTEM (CAS)– OPIS PROCEDURE I ISKUSTVO U PRIMENI NA NAŠOJ POPULACIJI

  • Jovana Trbojević
  • Nebojša Majstorović
  • Gustav Bala
Кључне речи: Cognitive Assessment System, kognitivna efikasnost, metrijska svojstva, deca

Сажетак

Cilj ovog rada je da se lokalna stručna javnost upozna sa testom kognitivnih sposobnosti koji se još nije primenjivao na našoj populaciji, kao i da se prikažu rezultati analize psihometrijskih svojstava iz primene ovog testa u okviru jedne pilot studije. Sistem za procenu kognitivnog funkcionisanja (Cognitive Assessment System - CAS) je namenjen merenju kognitivne efikasnosti kod dece uzrasta od 5 do 17 godina. Prema autorima testa, četiri faktora od kojih zavisi efikasnost u kognitivnom procesiranju su: planiranje, pažnja, simultana i sukcesivna obrada.  CAS ima standardnu (12 subtestova, sa po 3 subtesta po svakom faktoru kognicije) i bazičnu formu (8 subtestova, sa po 2 subtesta po svakom faktoru). U ovom istraživanju primenjena je Bazična baterija na uzorku od 93 deteta (69% dečaka), uzrasta od 5,5 do 7,5 godina . Rezultati pokazuju da su metrijska svojstva CAS-a zadovoljavajuća, da je distribucija skorova bliska normalnoj, da nema polnih razlika, a da su dobijene uzrasne razlike u skladu sa očekivanim. Rezultati analize glanvih komponenti pokazuju da CAS subtestovi tvore trofaktorsku latentnu strukturu, kao i jedan faktor višeg reda,ali i da je nametnuta četvorofaktorska latentna struktura informativna i u skladu sa PASS teorijom. Praktična primena CAS testa se ogleda u proceni kognitivnih procesa koji imaju najveći značaj u školskom sistemu, u detetovom daljem razvoju i školovanju.

Преузимања

Нема података

Биографије аутора

Jovana Trbojević

Odsek za psihologiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Nebojša Majstorović

Odsek za psihologiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Gustav Bala

Doktor nauka fizičke kulture

Референце

Bardos, A. N., Naglieri, J. A., & Prewett, P. N. (1992). Sex differences in planing, attention, simultaneuous, and successive cognitive processes. Journal of School Psychology, 30, 293-305.
Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, application, and programming. Thousand Oaks: Sage Publication, International Educational and Professional Publisher.
Canivez, G. L. (2011). Hierarchical Factor Structure of the Cognitive Assessment System: Variance Partitions From the Schmid–Leiman (1957) Procedure. School Psychology Quarterly, 26(4), 305–317.
Das, J. P., Naglieri, J. A., & Kirby, J. R. (1994). Assessment of cognitive processes. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Das, J.P. (2003). Cognitive Aging and Down Syndrome: An Interpretation. International Review of Research in Mental Retardation, 26, 261-306.
Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179-185.
Naglieri, J. A., & Das, J. P. (1997). Cognitive Assessment System. Administration and scoring manual. Interpretive handbook. Itasca, IL: Riverside.
Naglieri, J. A., & Das, J. P. (2005). Planning, Attention, Simultaneous, Successive (PASS) theory: A Revision of the Concept of Intelligence. In D. P. Flanagan and P. L. Harrison (Eds.), Contemporary Intellectual Assessment (Second Edition) (pp. 136-182). New York: Guilford.
Naglieri, J. A., & Rojah, J. (2001). Gender Differences in Planing, Attention, Simultaneuous, and Successive (PASS) Cognitive Processes and Achievement. Journal of Educational Psychology, 96 (2), 430-437.
Naglieri, J. A., & Rojahn, J. R. (2004). Validity of the PASS Theory and CAS: Correlations with Achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 174–181
Naglieri, J. A., (2005). The Cognitive Assessment System. In D. P. Flanagan and P. L. Harrison (Eds.), Contemporary Intellectual Assessment (Second Edition) (pp. 441-460). New York: Guilford.
Naglieri, J. A., Taddei, S., & Williams, K.M. (2012). Multigroup Confirmatory Factor Analysis of U.S. and Italian Children's Performance on the PASS Theory of Intelligence as Meesured by the Cognitive Assessment System. Psychological Assessment, 25(1), 157-166. doi:10.1037/a0029828
O'Connor, B. P. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of components using parallel analysis and Velicer's MAP test. Behavior Research Methods, Instrumentation, and Computers, 32, 396-402.
Raven, M. S. (1956). Uputstvo za korišćenje Progresivnih matrica u boji. Beograd,
Centar za primenjenu psihologiju.
Van Luit, J. E. H., Kroesbergen, E. H., & Naglieri, J. A. (2005). Utility of the PASS Theory and Cognitive Assessment System for Dutch Children With and Without ADHD. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 434–439.
Velicer, W. F. (1976) Determining the Number of Components from the Matrix of Partial Corre-lations. Psychometrika, 41(3), 321-327.
Miočinović, Lj. (2002). Pijažeova teorija intelektualnog razvoja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. (na ćirilici)
Објављено
23. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Психологија