Преузми PDF

 

Научно-истраживачки рад почива на принципима који су важећи у свим земљама и свим научним дисциплинама. Како правила добре научне праксе чине темељ научног истраживања онда у складу с тим поштовање тих истих принципа је обавезујући предуслов за објављивање радова у часопису Годишњак Филозофског факултета. Наведена правила добре научне праксе су:

- академска честитост у научном раду, како према себи тако и према другима, јер је академска нечеститост дијаметрално супротна самој суштини научног рада

- системски скептицизам, односно непрекидна спремност на сумњу, чак и у погледу властитих теза и резултата;

- спремност на прихватање критике од стране других научника;

- објективно сагледавање научног доприноса других научника;

- аутор оригиналног научног рада мора да буде доказано стручан и компетентан за научну проблематику коју истражује;

- аутори оригиналног научног раду су само они који су дали значајан допринос писању тог рада и истраживању које му је претходило. У складу с тим сви аутори одређене публикације су у потпуности одговорни за њену садржину. Свако суделовање у истраживању које не представља ауторство, потребно је одговорајуће споменути, јер је тзв. „почасно ауторство“ апсолутно неприхватљиво;

- научни радови морају бити написани у складу са најбољом међународном научном праксом у погледу оригиналности и ауторства. Стога рад који представља оригинални научни допринос мора:

1) да пружи нова оригинална сазнања која су резултат сопствених истраживања научном методом;

2) приказани резултати истраживања у целости одговарају спроведеним истраживањима и пружају критички приказ истраживачког проблема или подручја;

3) да ни у најмањој мери не постоји измишљање, кривотворење и плагирање података, резултата, идеја и поступака

4) да нова оригинална сазнања поткрепи доказима и опише јасно и разумљиво;

5) да објективно процени научни допринос других аутора и пружи исправне и потпуне референце релевантне за предмет истраживања;

6) да раније објављене закључке понавља само у оној мери колико је то неопходно за разумевање контекста предмета истраживања;

7) да резултати истраживања нису претходно објављивани;

8) да поштује туђа ауторска права;

- рецензенти рукописа су дужни да поштују правила поверљивости, да обелодане евентуални сукоб интереса, као и да објективно процене достављени рукопис.