Год. 41 Бр. 1 (2016)

УВОДНА РЕЧ УРЕДНИКА


Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду је часопис са вишедеценијском традицијом. Први број је изашао из штампе тачно пре шездесет година (1956.), само годину дана пошто је у оквиру Универзитета у Новом Саду основан Филозофски факултет. У том дугогодишњем периоду је постојао прекид од безмало деценију ипо, али је часопис обновљен од 1990. године на најбољи начин настојао да надомести ту паузу. Данас је пред нама XLI број, који је штампан у две свеске: у првој су радови из области филолошких, а у другој oни из друштвених наука.
У Годишњаку се објављују оригинални научни, научно-прегледни и стручни радови наставника и сарадника Филозофског факултета у Новом Саду из области филолошких, лингвистичких и друштвених наука, а слéдећи пример ранијег уредништва, желимо и убудуће да наставимо са праксом објављивања чланака еминентних аутора по позиву из целог света. Радови се објављују на већини језика који се изучавају на Филозофском факултету, како страним (енглески, немачки, француски, руски), тако и језицима у службеној употреби у Србији, односно Војводини (српски, мађарски, словачки, румунски, русински).
Нови Уређивачки одбор Годишњака следи настојања ранијег уредништва да одговори захтевима које међународна академска јавност поставља пред ауторе домаћих научних публикација, како би се побољшало рангирање часописа у домаћим и међународним оквирима. Овим путем желимо да се захвалимо пређашњим уредницима и претходном Уређивачком одбору на смерницама које су заузели и које ћемо и убудуће поштовати у раду.
Нови Уређивачки одбор чине представници Одсека Филозофског факултета, као и врсни професори са Универзитета у Енглеској, Немачкој, Холандији, Италији, Кини, Мађарској, Словачкој, Пољској, Румунији, Бугарској, Хрватској као и Босни и Херцеговини. Уредништво и даље часопис усклађује са критеријумима прописаним Актом о уређивању научних часописа и Правилником о поступку и начину вредновања и квалитативном исказивању научноистраживачких резултат. Оно такође прати и све захтеве који се постављају у научноиздавачкој делатности, као и оне које постављају међународне базе научних часописа. Из тог разлога је у овом броју сачињено ново, детаљније упутство за припремање рукописа, урађени су и нови обрасци за рецензенте (усклађени на нивоу часописа које објављује Филозофски факултет у Новом Саду), а рад, осим главних и одговорних уредника, координирају и секретари Редакције и технички секретар.
У филолошкој свесци XLI броја Годишњака се налази чак 29 радова укупно 34 аутора (4 рада су настала у коауторству), од којих је већина са матичног факултета, а настојећи да одговоримо захтевима али и допринесемо ширењу и протоку међународних сазнања из области које спадају у концепцију часописа, велика нам је част што можемо да се похвалимо и чланцима три призната страна аутора. Захваљујемо се Дарку Сувину, професору емеритусу са „McGill University“ у Канади, професору Херману Шојрингеру са Универзитета у Регенсбургу и Кармен Дарбуш са Универзитета у Клужу што су се одазвали позиву Уређивачког одбора и послали своје радове.
У свесци за друштвене науке налазe се 24 радa 43 аутора (од тога је 12 прилога настало у коауторству). Посебно треба истаћи рад Штефана Ацерта са Универзитета у Квинсленду који се бави реконструкцијом теорија сна пре психоанализе, чиме је додатно допринео квалитету друштвене свеске XLI броја Годишњака. Уредништво ће и убудуће настојати да у рад на часопису укључи еминентне ауторе из иностранства и на тај начин обезбеди још разноврснију продукцију у оквиру часописа.
Са циљем да у наредном периоду наш часопис постане врхунски, уведено је правило да поред једног квалификованог интерног рецензента све радове вреднују и екстерни рецензенти, угледни професори научних институција у земљи и иностранству. Тако је у овом броју прилоге рецензирало 88 уважених научника за уже научне области са научно-образовних институција из Србије и света.
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду је од 2012. године доступан и као електронска публикација, индексиран је у базама података EBSCO Host и ROAD.


У Новом Саду, новембра 2016. године


Уредници Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду


Проф. др Едита Андрић
Проф. др Дамир Смиљанић

Год. 39 Бр. 2 (2014)

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду је научни часопис је- динствене уређивачке концепције и са јасно дефинисаним критеријумима, отворен за широк спектар радова из области хуманистике и друштвених наука већ самом чињеницом да настаје – и траје, већ безмало шест деценија, од првог броја, објављеног 1956. године – у окриљу високошколске устано- ве која је акредитована за научноистраживачки рад у области друштвених и хуманистичких наука – а то су историја, културолошке науке и комуни- кологија, педагогија, психологија, социологија, филозофија и филологија.

Од почетка излажења па до овог, четрдесетог јубиларног броја, у Го- дишњаку се публикују оригинални радови наставника и сарадника запосле- них на Филозофском факултету, а од 2013, на позив Уређивачког одбора, и еминентних професора из целог света. Годишњак је штампан у две свеске, за филолошке и друштвене науке, следећи специфичности устројства ин- ституције у којој је поникао, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Радови се објављују на свим језицима који се изучавају на Филозоф- ском факултету: то су српски, енглески, француски, немачки, руски, мађар- ски, словачки, русински и румунски. Часопис је електронски доступан у Дигиталној библиотеци Филозофског факултета, индексиран у базама по- датака EBSCO Host и ROAD, између осталих, а из године у годину бележи све већу читаност и цитираност.

У уређивању Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду актив- но сарађује Уређивачки одбор, у ком су заступљени еминентни професори са универзитета у Немачкој, Русији, Мексику, Мађарској, Румунији, Слове- нији и Хрватској. Уредници Годишњака обавезани су да часопис контину- ирано усклађују са критеријумима прописаним Актом о уређивању научних часописа и Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.

Уређивачки одбор часописа настојаће да у наступајућем периоду Го- дишњак даље унапређује у складу за захтевима и изазовима које пред домаће научне публикације поставља светска академска јавност. О променама у концепцији Годишњака, чији је циљ побољшано рангирање часописа у до- маћим и међународним оквирима и његова интернационализација, научна


6            Саопштење уредника Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду

 

 

јавност осведочава се већ у филолошкој свесци часописа за 2013. годину, где се први пут објављује прилог сараднице из иностранства, Арлин Јонеску, редовне професорке Универзитета у Плоештију из Румуније. У филолошкој свесци издања за годину 2014. коауторски рад прилаже Силвија Мартинес Фереиро, гостујућа професорка Филозофског факултета, заснивајући ис- траживање на искуствима стеченим током петогодишње сарадње са факул- тетом на курсевима и радионицама из области неуролингвистике. Овај вид сарадње Уређивачки одбор планира да у најближој будућности даље развија, и претвори у континуирану праксу.

За објављивање у Годишњаку и даље ће бити прихватани само оригинал- ни научни радови наставника и сарадника Филозофског факултета и еми- нентних професора по позиву, писани јасним и прецизним стилом, обавез- но претходно лекторисани, са пратећом научном апаратуром у виду цитата, напомена, прописно наведених извора, апстракта, резимеа и кључних речи на српском и енглеском језику. Радови морају бити прилагођени новом, детаљнијем и прегледнијем, Упутству за припрему рукописа за штампу.

У овој свесци Годишњака прилоге је рецензирало тридесетак угледних професора са десет научнообразовних институција у земљи и иностранству, у складу са изменама концепције часописа које имају за циљ активно укљу- чивање уважених научника из земље и света у креирање новог лика овог научног гласила чија је вредност већ одавно потврђена.

 

У Новом Саду, новембра 2015.

Уредници Годишњака Филозофског факултета у

Новом Саду

проф. др Владислава Гордић Петковић
проф. др Душан Маринковић