Emocije i njihovi ljudi: Sociologija emocija Ervinga Gofmana

  • Aleksej Kišjuhas

Сажетак

Apstrakt: U radu su predstavljeni doprinosi sociologiji emocija od strane Ervinga Gofmana, odnosno data je analiza uloge i mesta emocija u Gofmanovom teorijskom nasleđu. Predstavljena je njegova rana analiza stida i posramljenosti, ali su emocije istaknute i kao ključni aspekt Gofmanove potonje sociologije rituala i sociologije interakcije. Na ovaj način, njegova sociološka teorija se (re)konceptualizuje kao deo dirkemovske teorijske tradicije, a emocije se predstavljaju kao neodvojivi element svakog adekvatnog razmatranja njegovih teorijskih doprinosa sociologiji. Na kraju, Gofmanova sociologija emocija analizirana je i kao svojevrsno nastojanje za integracijom (makro)strukturno i (mikro)situaciono orijentisanih pristupa u sociologiji, zbog čega se tvrdi da ona zaslužuje pažnju teorijske sociologije u celini.

Ključne reči: Emocije, sociologija emocija, stid, ritual, društvena interakcija, Erving Gofman.

Преузимања

Нема података
Објављено
15. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Социологија