СИСТЕМИ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Пример Универзитета у Новом Саду

  • Јасмина У. Клеменовић Филозофски факултет Нови Сад
  • Павле Миленковић Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: високо образовање, системи подршке и информисања, саветодавни рад, менторски рад, неједнакост

Сажетак

У раду су представљени савремени системи подршке студентима, широко прихваћени међу чланицама Европског простора високог образовања. Њихова намена је унапређивање квалитета образовања на принципима недискриминације и једнаких права за све кроз механизме приступа високом образовању, оптимализације дужине студирања и повећавање шанси за запослење након дипломирања. Приказани су различити модели организовања социјалне инфраструктуре високошколских установа са циљем веће ефикасности и квалитета високог образовања. Представљен је почетак модернизације система подршке на универзитетским центрима у Србији као и успостављање мреже сервиса подршке студентима Универзитета у Новом Саду, с посебним освртом на Центар за подршку студентима Филозофског факултета. Реч је о сервису психолошко-педагошке подршке студентима који у сарадњи са другим центрима, организацијама и удружењима успоставља програме за студенте различитих нивоа студија и из мање заступљених група. Активности Центра представљене су како би се стручна и шира јавност информисала и подстакла на укључивање заинтересованих сарадника и волонтера у даљи развој програма подршке студентима Универзитета у Новом Саду.

Преузимања

Нема података

Биографија аутора

Павле Миленковић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Редовни професор за ужу научну област Социологија

Референце

Bolonjska deklaracija (1999). Informacija o historijatu Bolonjskog procesa sa pregledom relevantnih dokumenata. Sarajevo: Federalno Ministrastvo obrazovanja i nauke. 63-65.

Eurydice (2011). Modernisation of Higher Education in Europe 2011: Funding and the Social Dimension. European Commission, EACEA. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2797/67665

Eurydice (2014). Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability. European Commission, EACEA. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2797/72146

Informacija Sektora za visoko obrazovanje (2011). Informacija o historijatu Bolonjskog procesa sa pregledom relevantnih dokumenata. Sarajevo: Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke. Preuzeto 1. jula 2015. sa http://fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled?id=208
Izveštaj o napretku prema nivoima obrazovanja (2018). Izveštaj o realizaciji akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine. Beograd : MPNTR RS. Preuzeto 13. jul 2019. sa http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/08/AP-SROS -IZVESTAJ-15jun.pdf
Lavrič, M. & Cupar, T. (2015). (Ne)jednakost u pristupu visokom obrazovanju, U: Đorić, G. (ured.) Socijalna dimenzija visokog obrazovanja: analize i preporuke, Niš : Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 9-26.

Lazić, D. & Janković Barović, A. (2012). Centres for Career Development and Student Counselling at Serbian Universities- Basic Services, In University Centres for Career Development and Student Counselling: Career Guidance at Universities in Serbia, Tempus project CareerS. Dostupno na: http://www.careers.ac.rs/documents-download
Kiš-Glavaš, L. – Divjak, B. – Jureša, V. – Han Dovedan, I. – Franić, I. – Raić-Malić, S. – Mrvelj, Š. – Rebersk, S. – Ajduković, M. – Jokić-Begić, N. – C Milijaš, N. & Drusany D. (2014). Strategija razvoja podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu /2013.– 2025./. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu. Preuzeto 3. avgusta 2019. sa http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/dokumenti-sveucilista

Londonsko saopštenje (2007). Prema Evropskom prostoru visokog obrazovanja: odgovor na izazove u globaliziranom svijetu, U: Informacija o historijatu Bolonjskog procesa sa pregledom relevantnih dokumenata. Sarajevo: Federalno Ministrastvo obrazovanja i nauke. 96-103.

Majstorоvić, N. – Šakotić Kurbalija, J. – Lungulov, B . – Genc, A. & Marić Jurišin S. (2014). Studija izvodljivosti o оsnivanju Centra za podršku studentima Filozоfskog fakulteta u Novоm Sadu. N. Sad : Filozofski fakultet Univerzitetau Novom Sadu. Preuzeto 1. jula 2015. sa http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/centar_za_podrsku_studentima

Pravilnik (2015). Pravilnik o radu Centra za podršku studentima, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerzitta u Novom Sadu.
Razvoj programa stažiranja za studente sa invaliditetom (2017). Tranzicija studenata s invaliditetom od obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, BiH i Crnoj Gori -Trans2Work - DEV 3.2, http://trans2work.eu/outputs-outcomes/workplan-y1/
Savić, S. & Milenković, P. (2018). Pristupačnost visokog obrazovanja studentima sa invaliditetom: vodič namenjen studentima sa invaliditetom, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.
Studijа zatečenog stanja - Equi-Ed (2012). Socijalna dimenzija visokog obrazovanja u Srbiji, Preuzeto 1. jula 2015. sa http://projects.tempus.ac.rs/attachments/project_resource/ 1368/2975_ studija_ zatecenog_stanja.pdf
Sаоpštenje iz Luvena (2009). Bolonjski proces 2020: Evropski prostor visokog obrazovanja u sljedećoj deceniji, U: Informacija o historijatu Bolonjskog procesa sa pregledom relevantnih dokumenata. Sarajevo: Federalno Ministrastvo obrazovanja i nauke. 104-110.
Tovilović, S. & Petrović, J. (2015). Psihološka podrška učenicima iz podzastupljenih grupa za upis na fa kultet: iskustva „Pilot programa Univerziteta u Novom Sadu“, U: Đorić, G. (ured.) Socijalna dimenzija visokog obrazovanja: analize i preporuke, Niš : Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 113-118.
Tranzicijski kurikulum (2017). Tranzicija studenata s invaliditetom od obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, BiH i Crnoj Gori -Trans2Work - DEV 3.3.b, http://trans2work.eu/outputs-outcomes/workplan-y1/
Trow, M. A. (2005). Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII. UC Berkeley: Institute of Governmental Studies. Preuzeto 21. jula 2019. sa https://escholarship. org/uc/item/96p3s213
Vuković, D. – Cvejić, S. –Ganić, S. – Nerubacki, I. & Poleti, D. (2015). Služba za podr šku studentima: analiza opcija, U: Đorić, G. (ured.) Socijalna dimenzija visokog obrazovanja: analize i preporuke, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 119-132.

Zgaga, P. (2015). The social dimension in the European Higher Education Area, In Baranović, B. (ed.) Which high s chool students plan to study? Access to higher education and the selection of studies, Zagreb : Institut za društvena istraživanja. 211-233.
Објављено
11. 07. 2020.
Bрој часописа
Секција
Педагогија