PAVIĆ I FILM

  • Jelena Marićević
Кључне речи: poezija, film, duša, violina, autobiografija

Сажетак

Rad ima cilj da odgovori na dva pitanja. Prvo se tiče uticaja Milorada Pavića na srpsku kinematografiju, a drugo na uticaj svetske kinematografije na delo ovog pisca. Rad je otuda dvodelno koncipiran i komparatistički, interdisciplinarno i hermeneutički orijentisan. U fokusu prvog dela jeste film Vizantijsko plavo, inspirisan Pavićevom prozom, a u drugom se njegova proza osvetljava kadrovima iz filmova Treći čovek Karola Rida, Ulica Federika Felinija i Boja nara Sergeja Paradžanova. Rezultati istraživanja pokazali su da je zajednička komponenta između Pavićeve proze i navedenih filmova sadržana u pitanju antropološkog smisla umetnosti, umetnika i ljudskog života.

Преузимања

Нема података

Референце

Izvori
1. Nova, S. (2014). Film Boja nara Sergeja Paradžanova i poezija Sajat-Nove. Poeziju prevela Jadranka Dubak A. A. A. Internet časopis posvećen umetnosti, 15. 1. 2014. Preuzeto 2. 12. 2019, sa: https://anaarpart.com/2014/01/15/film-boja-nara-sergeja-paradzanova-i-poezija-sajat-nove/ (original na ćirilici)
2. Pavić, M. (1971). Novo osvetljenje naše književnosti, Bagdala, 13, 142, 10–11. (original na ćirilici)
3. Pavić, M. (1971a). Vojislav Ilić i evropsko pesništvo. Novi Sad: Matica srpska (original na ćirilici)
4. Pavić, M. (1986). Barokni sloj u Hazarskom rečniku, Delo, 6, 1–20.
5. Pavić, M. (1988). Atlas vetrova. prir. Raša Livada. Beograd: Prosveta, Narodna knjiga, SKZ
6. Pavić, M. (1989). Kako Hazarski rečnik preneti na film, Rukovet, god. 35, br. 2, 189–190.
7. Pavić, M. (1990). Hazari ili obnova vizantijskog romana. Beograd: BIGZ
8. Pavić 1991: Pavić, Milorad. Unutrašnja strana vetra. Roman o Heri i Leandru. Beograd: Prosveta (original na ćirilici)
9. Pavić, M. (1999). Zapis na konjskom ćebetu. Nove beogradske priče. Beograd: Draganić (original na ćirilici)
10. Pavić, M. (2002). Sedam smrtnih grehova. Beograd: Plato (original na ćirilici)
11. Pavić, M. (2012). Hazarski rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (original na ćirilici)
12. Pavić, M. (2019). Antologijska edicija: Deset vekova srpske književnosti: Milorad Pavić. Prir. Jelena Marićević. Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske (original na ćirilici)
Filmovi
1. Carol Reed, The third man (1949)
2. Federico Fellini, La Strada (1954)
3. Серге́й Ио́сифович Параджа́нов, Цвет граната (1969)
4. Francis Ford Coppola, The Godfather (1972)
5. Dragan Marinković, Vizantijsko plavo (1993)
Stručna literatura
1. Ašug, S. (1991). Portret Sergeja Paradžanova. Sineast: filmski časopis, 85, 49–51.
2. Grubačić, S. (2009). Istorija nemačke kulture. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
3. Danilov, D. J. (2003). Tarkovski i Paradžanov, pesnici. Ekranizacije: simpozijum 27. festivala filmskog scenarija. Vrnjačka Banja, 122–130.
4. Dunđerin, A. (2004). U kavezu. Osamdeset godina od rođenja Sergeja Josifoviča Paradžanova 1924 – 1990 – 2004. Stanje stvari, 7, 175–186.
5. Јаkovljević, A. (2003). Četiri putovanja na Krim. U: Ičin, K. (ured.) (2003). Put i putovanje u umetnosti i kulturi. (str. 49–62). Beograd: Filološki fakultet (original na ćirilici)
6. Jakovljević, A. (2005). Izvori i struktura scenarija Demon Sergeja Paradžanova. Zbornik Matice srpske za slavistiku, 68, 63–84. (original na ćirilici)
7. Kadić, V. (1991). Tvrdoglava ljepota: razumijevanje filma Sajat Nova i svijeta Sergeja Paradžanova. Sineast: filmski časopis, 85, 57–59.
8. Kecik, T. (2013). Federiko Felini: život i film. Biografija filmskog velikana koju je sa strašću napisao njegov prijatelj i filmski kritičar. Prev. Marija Kajtez, Novi Sad: Kiša
9. Paradžanov, S. (1991). Paradžanov o sebi i o drugima: kolaži, šeširi, filmovi. Sineast: filmski časopis, 85, 53–55.
10. Rapaj, K. (2016). O Paradžanovu. Prev. A. Arsenjev. Ruski almanah, 25/21, 146–166. (original na ćirilici)
11. Skarpeta, G. (2003). Povratak baroka. Prev. P. Sekeruš. Novi Sad: Svetovi (original na ćirilici)
12. Todorović, O. (2016). Vizantijsko plavo. Ljubavna avantura Evrope i Balkana. Kultiviši se: mesto za drugačije sadržaje. Preuzeto 2. 12. 2019, sa: https://kultivisise.rs/vizantijsko-plavo-ljubavna-avantura-evrope-i-balkana/ (original na ćirilici)
13. Pfeifer, M. (2015). Life History of a Fruit. Symbol and Tradition in Parajanov’s Caucasian Trilogy. East European film bulletin. Preuzeto sa: https://eefb.org/retrospectives/symbol-and-tradition-in-parajanovs-caucasian-trilogy/
14. Horvat, P. (1993). Simbolika u filmu Vizantijsko plavo. Letopis Matice srpske, god. 173, knj. 459, sv. 1-2, 103–120. (original na ćirilici)
15. Horton, E. (1988). Film i literatura (kratak pregled). Prev. Jelena Pavić, Polja, god. 34, br. 358, 556–558.
Објављено
24. 10. 2020.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност