СОЦИЈАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОЗ ОБРАЗОВАЊЕ

  • Јована Милутиновић Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: demokratija, демократија, konstruktivizam, конструктивизам, kritička pedagogija, критичка педагогија, obrazovanje, образовање, socijalni rekonstrukcionizam, социјални реконструкционизам

Сажетак

Предмет овог рада представља социјални реконструкционизам који је у Сједињеним Аме­ричким Државама двадесетих година 20. века представљао радикално крило ширег Покрета за прогресивно образовање. Полазећи од разумевања социјалног реконструкционизма као обра­зовног и социјалног програма који претпоставља подршку социјално демократској политичкој економији, кооперативну културу, социјално утемељен приступ образовању и виђење улоге и зна­чаја школе у усмеравању социјалних и политичких промена, циљ рада односи се на теоријско проу­чавање и анализирање социјално реконструкционистичке демократске образовне теорије и праксе. Нова парадигма учења наговештена у социјално реконструкционистичкој теорији и пракси, тако­ђе, представља предмет интересовања овог рада. Начин на који социјални реконструкционизам даје подршку демократији илустрован је конкретним приказима могућности примене ове теориј­ске позиције у пракси. Закључује се да изучавање теорије и праксе социјалног реконструкциониз­ма, који се данас развија унутар теорије и праксе критичке педагогије, има значај за разумевање начина на који образовање може да служи покретању демократских и еманципаторских процеса. У том контексту успеси и ограничења образовне праксе уоквирене идејама раног социјалног реконструкционизма могу бити поучни за заступнике образовних реформи којима се промовишу друштвене промене кроз демократско преговарање и деловање.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Педагогија