ЈЕЗИЧКО-СЕМАНТИЧКОМ АНАЛИЗОМ ДО СТИЛЕМА

Главни садржај чланка

Гордана Штасни

Сажетак

У раду се на примеру народне лирске песме Јарко Сунце на пут полазаше показује могућност примене граматичке и семантичке анализе у циљу идентификовања стиле- ма – елемената на којима се заснивају њене идејне и естетске вредности. Граматичком анализом обухваћени су различити језички нивои с намером да се истакну елементи са стилогеном функцијом. Семантичка анализа спроводи се ради утврђивања семан- тичког језгра, које чине компоненте значења из домена енциклопедијског знања о Сунцу, његове лексичке семантике и симболичког значења.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Штасни, Г. (2015). ЈЕЗИЧКО-СЕМАНТИЧКОМ АНАЛИЗОМ ДО СТИЛЕМА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 40(1), 243–258. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1503
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика

Референце

Бандић, Д. (1991). Народна религија Срба у 100 појмова. Београд: Нолит.

Дражић, Ј. (2014). Лексичке и граматичке колокације у српском језику. Нови Сад: Фи- лозофски факултет.

Ивић, М. (1958). Систем личних глаголских облика за обележевање времена у српскохр- ватском језику. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, III, 139–149.

Ивић, Милка (1970). Употреба глаголских времена у зависној реченици: презент у ре- ченици с везником да, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XIII/1. 43–54.

Карановић, З. (прир.) (2010). Антологија српске лирске усмене поезије. Београд: Завод за уџбенике.

Килибарда, Н. (1989). Богољуб Петрановић као сакупљач народних пјесама. Предговор књизи Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине, I-III, сакупио Богољуб Пет- рановић, Сарајево: Свјетлост. Преузето са knjizevnost/bpetranovic/nkilibarda-bpetranovic.html

Ковачевић, М. (2011). О типовима говора у Причањима Вука Дојчевића Стефана Мит- рова Љубише, Годишњак за српски језик и књижевност. XXIV/10, 27–37.

Крњевић, Х. (прир.) (1987). Различне женске пјесме. Руковети народне лирике. Београд: Београдски издавачко-графички завод.

Латковић, В. (1982). Народна књижевност. Београд: Научна књига.

Пипер, П. (2005). Од садржаја ка облицима просте реченице. У: Пипер, П., Антонић, И., Ружић, В., Поповић, Љ., Тошовић, Б. Синтакса савременога српског језика. Проста реченица. (ред. Ивић, М.). Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска.

РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика (1967–1976). Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска.

Стевановић, M. (1972). Глаголски облици кao међусобне синтаксичке опозиције, Jуж-нословенски филолог. XXIX/1–2, 81–103.

Стевановић, М. (1979). Савремени српскохрватски језик (Граматички системи и књи- жевнојезичка норма), II – Синтакса. (3. изд.). Београд: Научна књига.

Танасић, С. (2005а). Синтакса глагола. У: Пипер, П., Антонић, И., Ружић, В., Поповић, Љ., Тошовић, Б. Синтакса савременога српског језика. Проста реченица. (ред. Ивић, М.). Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ – Београдска књи- га – Матица српска.

Танасић, С. (2005б). О перфекту и плусквамперфекту имперфективних глагола, Син- таксичке теме. Београд: Београдска књига. 64–71.

Тартаља, И. (2008). Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике.

Katičić, R. (1986). Književnost i jezik. U: Škreb, Zdenko i Ante Stamać. Uvod u književnost. Teorija, metodologija. Zagreb: Globus. 107–133.

Katnić-Bakaršić, M. (1999). Lingvistička stilistika. Preuzeto sa archive/00001017/01/18.pdf

Krstić, B. (1984). Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena. Priredio Ilija Nikolić, Urednik Miroslav Pantić. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, knjiga 36.

Lešić, Zdenko (1982). Jezik i književno djelo. Sarajevo: Svjetlost – OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pranjić, K. (1985). Jezik i književno djelo. (3. izd.). Beograd: Nova prosveta.

RKT: Rečnik književnih termina (1986). Glavni i odgovorni urednik Dragiša Živković. Beograd: Nolit.

Solar, M. (1984). Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.

Šipka, D. (1998). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska.

Živković, D. (1968). Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd – Sarajevo: Naučna knjiga – Svjetlost.