METAFORE O SMRTI I UMIRANJU U ŠPANSKOM I SRPSKOM JEZIKU

Главни садржај чланка

Ивана Георгијев

Сажетак

Cilj rada je da osvetli fenomen smrti u španskoj i srpskoj tradiciji i kulturi poređenjem metafora o smrti i umiranju. Rad se oslanja na postulate kognitivne lingvistike i teorije konceptualne metafore. Analiza metafora o smrti i umiranju upućuje na to da su navedena metaforička mapiranja za smrt istovremeno i mapiranja utemeljena na hrišćanskom religioznom sistemu verovanja (verovanja o besmrtnosti tj. večnom životu, postojanju raja i pakla, Sudnjem danu, Bogu kao Stvaraocu koji je na nebu...). Upravo ova verovanja pružaju osnovu za niz metaforičkih izraza koji su zajednički za oba jezika odnosno naroda, i nalaze se u osnovi metafora: ’SMRT JE VEČNI ŽIVOT’, ’SMRT JE UNIJA / SJEDINJAVANJE SA BOGOM’, ’SMRT JE SAN / ODMOR’, ’SMRT JE PUTOVANJE / ODLAZAK’ i ’SMRT JE KRAJ’. Imajući u vidu da oba naroda pripadaju evropskom kontekstu i hrišćanskoj tradiciji i kulturi, ostaje pitanje o  postojanju univerzalnog karaktera metaforičkih mapiranja koja smo pronašli u oba jezika. Smernice za buduća istraživanja na ovu temu predstavljaju kontrastivne studije koje bi ove jezike poredile sa jezicima koji ne pripadaju judeo-hrišćanskoj tradiciji.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Георгијев, И. METAFORE O SMRTI I UMIRANJU U ŠPANSKOM I SRPSKOM JEZIKU. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 43(2), 181–194. https://doi.org/10.19090/gff.2018.2.181-194
Bрој часописа
Секција
Романистика

Референце

Berta, P. (2003). Anthropological Perspective. In: Robert Kastenbaum (ed.). (2003). Macmillan Encyclopedia of Death and Dying, Vol 1. New York: Macmillan Reference USA. 26-29.

Braun, S. F. (2000). Hrišćanstvo. Beograd: Čigoja štampa.

Drobnjak, D. & Gudurić, S. (2011). Frazemi iz semantičkog polja „smrt“ u francuskom i srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV (2), 237-246.
Erić, Lj. (2001). Strah od smrti. Niš: Prosveta.

Fernández, C. (2006). The language of Death: Euphemism and Conceptual Metaphorization in Victorian Obituaries. Sky Journal of Linguistics, 19, 101-130.

Johnson, M. (1987). The Body in the Mind. Chicago: University of Chicago Press.

Kastenbaum, R. (2003). Immortality. In: Robert Kastenbaum (ed.). (2003). Macmillan Encyclopedia of Death and Dying, Vol 1. New York: Macmillan Reference USA. 456-461.

Klikovac, D. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: XX vek.

Kovačević, I. & Sinani, D. (ured.) (2014). Antropologija smrti ili nova antropogija i religijski kompleks vezan za smrt. Etnoantropološki problemi, 9 (4), 1055-1072.

Kövecses, Z. (2005). Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor. A Practical Introduction. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Kövecses, Z. (2015). Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor. Oxford: Oxford University Press.

Kuljić, T. (2014). Tanatopolitika: sociološkoistorijska analiza političke upotrebe smrti. Beograd: Čigoja.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2003 [1980]). Metaphors we live by, 2nd edn. Chicago: Chicago University Press.

Lakoff, G. & Turner, M. (1989). More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. (1987). Women, Fire and Dangerous Things. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. (1994). The Contemporary Theory of Metaphor. In: Ortony, A. (ed.). (1994). Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. 202-251.

Matić, T. (2013). Kult mrtvih kod Srba. Beograd: Albatros Plus.

Opašić, M. & Gregorović, M. (2010). Smrt u hrvatskoj frazeologiji. Croatica et Slavica Iadertina, 6(6), 55-72.

Palajsa-Backović, K. (2012). Eufemizmi u čituljama crnogorske dnevne štampe. Lingua Montenegrina, 5/1(9), 39-50.

Pavićević, A. (2011). Vreme (bez) smrti. Beograd: Etnografski institut SANU.

Поповић, М. (2011). Средњовековна епоха. У: Поповић, М., Тимотијевић М., Ристовић, М. (2011). Историја приватног живота у Срба: од средњег века до савременог доба. Београд: Clio. 19-170.

Tian, C. (2014). A Contrastive Study of Death Metaphors in English and Chinese. International Journal of English Linguistics, 4(6), 134-142.

Vukomanović, M. (1992). Rani hrišćanski mitovi. Hermeneutička ispitivanja. Beograd: Naučna knjiga.

Wendell Moller, D. (2003). Taboos and Social Stigma. In: Robert Kastenbaum (ed.). (2003). Macmillan Encyclopedia of Death and Dying, Vol 1. New York: Macmillan Reference USA. 871-873.

Зечевић, С. (1982). Култ мртвих код Срба. Београд: Вук Караџић, Етнографски музеј.

Izvori paremija

Cantera Ortiz de Urbina, J. & Gomis Blanco, P. (2007). Diccionario de fraseolоgíа española: locuciones, idiotismos, modismos y frases hechas usuales en español. Madrid: Abada Editores.

Otašević, Đ. (2012). Frazeološki rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Prometej.

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Preuzeto 15. maja 2018, sa http://lema.rae.es/drae/

Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [on-line]. Corpus diacrónico del español. Preuzeto 15. maja 2018, sa http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corde

Vujanić, M., Gortan-Premk, D., Dešić, M. i dr. (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.