ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV NA ROZHRANÍ 19. A 20. STOROČIA (na príklade ľudovej školy v Kysáči)

Главни садржај чланка

Jasna S Uhlarik

Сажетак

Verejná zdravotná starostlivosť sa v Uhorsku dostala do záujmovej sféry štátu a súčasne sa začala intenzívne rozvíjať v období osvietenstva. Jednou z najdôležitejších úloh štátu (na čele ktorého bola Mária Terézia v čase najintenzívnejšieho sťahovania Slovákov na Dolnú zem) bolo chrániť obyvateľstvo pred často sa šíriacimi nákazlivými chorobami. Školy boli inštitúcie, prostredníctvom ktorých sa najrýchlejšie mohli uskutočňovať tieto výchovno-vzdelávacie intencie osvietenských panovníkov a cez tlačené médiá, hlavne katechizmy o zdraví a školské učebnice, preniknúť medzi všetky (gramotné) vrstvy obyvateľstva. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť úroveň zdravotnej výchovy a starostlivosti, ako i hygienické podmienky a zdravotné opatrenia v každodennom živote konkrétnej slovenskej dolnozemskej ľudovej školy v Kysáči na rozhraní 19. a 20. storočia prostredníctvom Zápisnice zasadnutí školskej stolice cirkvi evanj. a. v. Kysácskej od r. 1895. Skúmaním obsahovej náplne učebníc, ktoré sa používali v ľudovej škole v Kysáči bolo zistené, aké vedomosti z oblasti zdravovedy boli žiakom dostupné a tiež aj aké informácie o zdravotnej starostlivosti mohli sprostredkovať učitelia z dostupnej odbornej literatúry. Na doplnenie informácií sú použité školské zákony a zákonné zdravotné články a predpisy, učiteľské príručky, ako i pedagogické časopisy tej doby.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Uhlarik, J. S. (2021). ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA A STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV NA ROZHRANÍ 19. A 20. STOROČIA (na príklade ľudovej školy v Kysáči). Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 46(1), 161–176. https://doi.org/10.19090/gff.2021.1.161-176
Bрој часописа
Секција
Словакистика

Референце

Bella, J. (1893). Druhá čítanka pre II-hú, prípadne III-tiu triedu škôl evanjelických a. v. Slovenských. V Békéš-Čabe. Nákladom Ludvika Lepage.

Bella, J. (1894). Učebnica a čítanka pre vyššie triedy škôl ev. a. v. slovenských. Budapešť. Tlačou a nákladom Viktora Hornyánszkeho.

Bella, J. (1909). Učebnica a čítanka pre vyššie triedy ľudových škôl ev. a. v. Budapešť. Tlačou a nákladom Viktora Hornyánszkeho.

Bella, J. (1910). Čítanka pre 2. a 3. triedu škôl evanjelických a. v. Békeščaba.

Belan, J. (1978). Dejiny evanjelickej aušburského vyznania cirkvi v Petrovci I. – II. Spísal Ján Stehlo 1818 – 1862. Báčsky Petrovec: Archív SEAVC (preklad rukopisu z latinčiny).

Jesenský, F. (1773). Pamätnica historických zápisov, starších a novších, o povstaní a ďalšom zveľaďovaní cirkvi, počnúc od r. 1773. Kysáč: Archív SEAVC. rkp.

Kollár, J. (1825). Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež we sskolách slowenských w městech a w dědinách. Budjn: Králowské uniwersické tiskárně.

Ribay, J. (1795). Katechysmus o Zdrawj pro obecnj lid a Sskolskou mládež. Z Vherského gazyku na slowenský přeložený. W Pessti, wytlačený v Matěge Trattnera.

*Kiszács – Ecclesia Aug. Confess. Addict. Evangelica Kiszacsiensis in Icottu Bács Bodrogiensi sita Slavica. In: Protocolla visitationis Ecclesiarum E[van]g[e]licarum Bacs-Sirmiensium, instituta anno 1835, mensibus Septembri et Octobri. (EOL – Evangélicus Országos Levéltár, Budapest). Dostupné na: https://library.hungaricana.hu/en/view/Banyai_04_1835_Bacs_Szerem/?query=kisz%C3%A1cs&pg=0&layout=s

*Matrika narodených, sobášených a zomretých 1. 1. 1787 – 31. 12. 1831. Kysáč: Archív SEAVC.

* Prostonárodný evanjelický školník (1889). Štvrté, náležite opravené a rozmnožené vydanie. Vydal zvolenský seniorát. Turčiansky Sv. Martin: Tlačou kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku.

*Zápisnica zasadnutí školskej stolice cirkvi evanj. a.v. Kysácskej od r. 1895. Kysáč: Archív SEAVC.

XIV. Zákonný článok z roku 1876. O sporiadaní záležitosti verejného zdravia. Budapešť: Vlastnosť Pešťanskej kníhtlačiarskej akciovej spoločnosti. V komissii u Samuela Zilahy.

LITERATÚRA

Anonym (1891). Školský prach. In: Dom a škola, 3–4, 104–107.

Anonym (1896). Najväčšia vada modernej školy. In: Dom a škola, 1, 6–8.

Anonym (15. mar. 1912). 24. február. Dolnozemský Slovák, str. 18.

Benka, J. (2002). Z dejín zdravotníctva (1802 – 2002). In: Cicka, J. (ed.) (2002). Kovačica 1802 – 2002. Zborník prác pri dvestoročnici mesta. Kovačica: Miestne spoločenstvo Kovačica. 303–332.

Čelovský, S. (1979): Vojvodinskí Slováci a Juhoslovania v slovenských pedagogických časopisoch do roku 1918. In: Zborník spolku vojvodinských slovakistov, 1, 123–145.

Čelovský, S. (1996). Slovenská ľudová škola v Kulpíne v období feudalizmu (1789 – 1848). In: Pamätnica 1789 – 1989, 200 rokov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Kulpín: Základná škola Jána Amosa Komenského. 56–124.

Čelovský, S. (2010). Najstaršia epigrafická pamiatka Slovákov v Srbsku. In: Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: MOMS. 326–347.

Hajko, V. (Ed.) (1982). Encyklopédia Slovenska VI. zväzok. T – Ž. Bratislava: Veda.

Hodolič, J. (2014). Istorijski pregled udžbenika na slovačkom jeziku u Vojvodini do 1945. godine. In: Godišnjak Filozofskog fakulteta, 39/2, 191–201.

Kálal, K. (1894). Zo školskej praxi In: Dom a škola, 3, 91–92.

Pekařová, K. (2016). Starostlivosť o zdravie a výchova k zdraviu na vybraných mestských školách v druhej polovici 19. storočia. In: Forum Historiae, 2, 62–79.

Ramač, J.–Marčok, D. (2018). The Settlement of Slovaks in Kysáč. In: Istraživanja. Journal of historical researches, 29, 92–109.

Ramač, J.–Marčoková, D. (2020). Kánonická vizitácia kysáčskej evanjelickej cirkvi z roku 1835. In: Acta Historica Neosoliensia, 23/2, 105–130.

Ricziová, B. (2015). Predlohy ľudovo-výchovnej tvorby Juraja Ribaya. In: Poriezová, M. (ed.) (2015). Studia Bibliographica Posoniensia. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave. 137–156.

Rizner, Ľ. V. (1931). Bibliografia písomníctva slovenského 5. Martin: Matica slovenská.

Varga, J.– Gedeľovský, J.–Marčok, M. (2013). Zdravotníctvo Kysáča. In: Valentík, V. (ed.) (2013). Kysáč 1773 – 2013. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku; Kysáč: Rada Miestneho spoločenstva. 686–697.