ЖАНРОВСКА ХИБРИДНОСТ У ДЕЛУ ЈУДИТЕ ШАЛГО

Главни садржај чланка

Maja J. Medan
Катарина Н. Пантовић

Сажетак

У овом раду покушаћемо да осветлимо појаву жанровске хибридности и недетерминисаности у делу Јудите Шалго, са нагласком на позиционирању њеног рада унутар европских (нео)авангардних тенденција. Током шездесетих и седамдесетих година прошлог века неоавангардни талас афирмисао је прогресивне и ангажоване уметничке праксе широм тадашње Југославије које су деловале у специфичном друштвено-политичком окружењу, те је, у том контексту, значајно појаснити специфичне песничке и перформативне стратегије које Ј. Шалго примењује у свом делу, уз евидентно задржавање лирског супстрата. Наведена проблематика ће се анализирати на примерима две песничке збирке 67 минута, наглас (1980) и Живот на столу (1986), док ће други део рада бити посвећен тумачењу постхумно објављене Хронике (2007).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Medan, M. J. ., & Пантовић, К. Н. . (2022). ЖАНРОВСКА ХИБРИДНОСТ У ДЕЛУ ЈУДИТЕ ШАЛГО. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 77–90. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.77-90
Bрој часописа
Секција
Компаративна књижевност

Референце

ИЗВОРИ

Шалго, Ј. (1980). 67 минута, наглас. Нови Сад: Матица српска.

Шалго, Ј. (1986). Живот на столу. Београд: Нолит.

Шалго, Ј. (2007). Хроника. Нови Сад: Студентски културни центар.

ЛИТЕРАТУРА

Белеслијин, Д. (2010). Дан, контекст, брзина…ветра. Панчево: Мали Немо.

Дражић, С. (2013). Стварни и имагинативни светови Јудите Шалго. Нови Сад: Футура публикације.

Негришорац, И. (1996). Легитимација за бескућнике. Нови Сад: Културни центар Новог Сада.

Ратковић, Р. (1927). Мртве рукавице. Београд: Заштита.

Стојановић Пантовић, Б. (2012). Песма у прози или прозаида. Београд: Службени гласник.

Ingenschau, D. (1982). „Poesie des Deskriptiven“. У: Lyrik und Malerei der Avantgarde. Hrsg. R.Warning und W. Wehle. München: UTB.