СЕМАНТИКА ГЛАГОЛСКОГ ПРЕФИКСА VER- У САВРЕМЕНОМ НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Главни садржај чланка

Иштван Богнер
Сања Нинковић

Сажетак

Прилог се бави семантиком префикса ver- код немачких глагола и његовим еквивален-тима у српском језику. На основу одабраног корпуса анализирају се тзв. „ver-Verben“ (ver-глаголи) и сврставају се, у зависности од њихове семантичке функције, у девет група. Закључци и подаци у вези са сличностима и разликама њихове семантике до којих се дола-зи захваљујући паралелним упоређивањем корпуса у оба језика, доприносе бољем разуме-вању глагола са префиксом ver-, те би резултати који проистичу из овог прилога могли да се користе у настави немачког као страног језика.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Богнер, И., & Нинковић, С. (2013). СЕМАНТИКА ГЛАГОЛСКОГ ПРЕФИКСА VER- У САВРЕМЕНОМ НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 27–45. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/809
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика