ОБРАДА ВИШЕЗНАЧНОГ ГЛАГОЛА <em>ГЛЕДАТИ</em> У ШЕСТОТОМНОМ И ЈЕДНОТОМНОМ РЕЧНИКУ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Главни садржај чланка

Ана Халас

Сажетак

У овом раду разматрају се примењене лексикографске стратегије при обради вишезначних лексема у вишетомном и једнотомном Речнику Матице српске. Обрада полисемије се анализира кроз три аспекта лексикографске праксе: идентификацију и диференцијацију значења, структуру и организацију речничког чланка и илустрацију контекста у којем се посматрана значења јављају. Анализирана је одредница глагола гледати одабраног због своје богате полисемантичке структуре засноване на деловању различитих механизама деривације значења. Циљ овог истраживања јесте утврђивање предности и недостатака система обраде полисемије у посматраним речницима, као и сличности и разлика између два система с обзиром да постоји известан временски јаз између вишетомног и једнотомног издања речника, те се може проверити потенцијални напредак и осавремењивање лексикографске праксе. Резултати анализе омогућавају селекцију лексикографских стратегија које су у складу са лексиколошком теоријом, али и ефикасне у смислу прегледног и систематичног представљања полисемантичке структуре у оквиру речничког чланка, што се може и илустровати формирањем предлога за одредницу посматраног глагола.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Халас, А. (2013). ОБРАДА ВИШЕЗНАЧНОГ ГЛАГОЛА <em>ГЛЕДАТИ</em> У ШЕСТОТОМНОМ И ЈЕДНОТОМНОМ РЕЧНИКУ МАТИЦЕ СРПСКЕ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 95–110. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/813
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика