НАПОМЕНЕ О МОРФОЛОШКОЈ СТРУКТУРИ ДОКУМЕНАТА АРХИВА МАНАСТИРА САВИНА (18. ВЕК)

  • Исидора Г. Бјелаковић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: архив манастира Савина, 18. век, морфолошка структура, српски језик

Сажетак

У раду се анализира морфолошка структура докумената који се чувају у Архиву манастира Савина, а написани су у 18. веку ‒ у манастиру или у околним областима које припадају источнохерцеговачком дијалекатском простору. Истраживање се реализује како би се применом тзв. статистичке методе описала морфолошка структура анализираних текстова, те уочило време продирања књишких (рускословенских) карактеристика. Посебна пажња посвећена је појединим регионалним цртама, карактеристичним за говоре северозападне Боке и ширег подручја источне Херцеговине.

Преузимања

Нема података

Биографија аутора

Исидора Г. Бјелаковић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Одсек за српски језик и лингвистику

Референце

Албин, А. (1968). Језик новина Стефана Новаковића (1792‒1794). Нови Сад: Матица српска.
Бјелаковић, И. (2018). Напомене о фонолошкој структури докумената Архива манастира Савина (18. век). Доситејев врт, VI/6, У штампи.
Вујадиновић, Н. (2007). Говор Каменара. Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика. Серија IV. Број 4.
Јерковић, Ј. (1972). Језик Јакова Игњатовића. Нови Сад: Матица српска.
Јерковић, Ј. (1976). Језик Богобоја Атанацковића. Нови Сад: Матица српска.
Кашић, Ј. (1968). Језик Милована Видаковића. Нови Сад: Матица српска.
Комар, Г. Ж. (2009). Бока Которска. Ћирилски споменици 17. 18. и 19. вијека (Acta Serbica). Mјешовита грађа (1608–1917). Архив града Херцег-Новог, Архив манастира Савине, Приватне збирке Боке, Херцег-Нови.
Милановић, А. (2014). Језик Јована Суботића. Београд: Филолошки факултет.
Младеновић, А. (1964). О народном језику Јована Рајића. Нови Сад: Матица српска.
Младеновић, А. (1969). Однос између домаћих и рускословенских елемената у књижевном језику код Срба пре његове Вуковске стандардизације. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XII, 43‒53.
Младеновић, А. (1972). Језик трију цеклинских писама из друге половине 18. вијека. Зборник за језик и књижевност, 1, 45‒58.
Младеновић, А. (1973). Језик владике Данила. Нови Сад: Матица српска, 1973.
Младеновић, А. (1977). Филолошки коментар уз једно писмо из Херцеговине упућено Дубровнику 1728. године. Аkademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja. Knjiga XXXIV. Odeljenje društvenih nauka. Sarajevo. Knjiga 6, 273–283.
Младеновић, А. (1987). Карактер језика неких писама будимског епископа и карловачког митрополита Вићентија Поповића из првих деценија XVIII века. Сентандрејски зборник, 1, 225–236.
Младеновић, А. (1992). Језик трију сентандрејских писама из првих деценија XVIII века. Сентандрејски зборник, 2, 137–148.
Нуорлуото, Ј. (2017). Језик Јована Стејића. Допринос историји стандардног језика код Срба, Едиција Студије о Србима. Београд – Нови Сад: Вукова задужбина – Завод за уџбенике – Матица српска.
Пецо, А. (1964). Говор источне Херцеговине. Српски дијалектолошки зборник. Књига XIV. Београд: Институт за српскохрватски језик, 1–200.
Стојановић, Ј. (2011а). Континуанти старог полугласника у Паштровским исправама. Научни састанак слависта у Вукове дане, 40/1, 263‒278.
Стојановић, Ј. (2011б). Морфолошке карактеристике генитива и локатива множине у Паштровским исправама: 16‒19. вијек. Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са V међународног научног скупа. Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности. Крагујевац. Књига 1, 371‒385.
Стојановић, Ј. (2012). Употреба предлошкопадежних конструкција с акузативом – локативом и инструменталом у значењу просторних односа у Паштровским исправама (16‒19. вијек). Пале: Филозофски факултет. Наука и идентитет: филолошке науке. М. Ковачевић (ур.), 229‒244.
Суботић, Љ. (1989). Језик Јована Хаџића. Нови Сад: Матица српска
Суботић, Љ. (2004). Из историје књижевног језика: „питање језика”. Предавања из историје језика. Нови Сад: Филозофски факултет, 142‒191.
Херити, П. (1983). Књижевни језик Емануила Јанковића. Нови Сад: Матица српска.
Kuna, H. (1970). Jezičke karakteristike književnih dela Dositeja Obradovića. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka. Knjiga 21. Djela XXXVI.
Објављено
18. 06. 2019.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика