KONDICIONALNE KONSTRUKCIJE S VEZNIKOM AKO I GLAGOLOM HTETI U PROTAZI

  • Душанка С. Звекић-Душановић Филозофски факултет у Новом Саду
Кључне речи: kondicionalne konstrukcije, uslovne rečenice, veznik ako, modalnost, modalni glagoli

Сажетак

U radu se analiziraju kondicionalne rečenice s veznikom ako u kojima se u funkciji predikata protaznog dela pojavljuje složeni predikat s modalnim glagolom hteti. Uočeno je da je u takvim rečenicama često i predikat apodoze modalno obeležen, ostvaruju se modalni pokazatelji podsticaja ili mogućnosti. Pod podsticajem se podrazumevaju različiti indikatori obaveze, nužnosti, potrebe, poželjnosti da se ostvari situacija označena dopunom. Tipična struktura za ovaj semantički model predstavljena je glagolom morati: ako hoće X, mora Y. U modalne indikatore mogućnosti ubrajaju se različita sredstva za iskazivanje dozvole, sposobnosti, sticaja okolnosti da se ostvari situacija označena dopunom. Za ovakvu semantičku kombinaciju tipičan je model s modalnim glagolom moći: ako hoće X, može X.

Преузимања

Нема података

Референце

Batistić, T. (1978). O nekim aspektima analize kauzativnih glagola. Јужнословенски филолог XXXIV, 59–87.
Ivić, M. (1970). O upotrebi glagolskih vremena u zavisnoj rečenici: prezent u rečenici s veznikom da. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XIII/1, 43–54. (originalni rad objavljen ćirilicom)
Ivić, M. (2008). Lingvistički ogledi. Beograd: Biblioteka XX vek.
Kovačević, M (2013). Rečenice s realnouslovnim veznicima u savremenom srpskom jeziku. Радови Филозофског факултета, Филолошке науке, 15/1, 9–31. (originalni rad objavljen ćirilicom)
Moskovljević Popović, J. (2018). O zavisnosloženim rečenicama sa komentativnom kondicionalnom klauzom. Јужнословенски филолог 74, sv. 1–2, u štampi. (originalni rad pisan ćirilicom)
Mrazović, P. (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Piper, P. (2005). Semantičke kategorije u prostoj rečenici: Sintaksička semantika. U: Piper, P., Antonić, I., Ružić, V., Tanasić, S., Popović, Lj., Tošović, B. (2005). Sintaksa savremenoga srpskog jezika, Prosta rečenica. Beograd – Novi Sad: Institut za srpski jezik SANU – Matica srpska. (originalni rad objavljen ćirilicom)
Piper, P.–Klajn, I. (2013). Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska. (originalni rad objavljen ćirilicom)
Popović, Lj. (2005). Komunikativne funkcije proste rečenice. U: Piper, P., Antonić, I., Ružić, V., Tanasić, S., Popović, Lj., Tošović, B. (2005). Sintaksa savremenoga srpskog jezika, Prosta rečenica. Beograd – Novi Sad: Institut za srpski jezik SANU – Matica srpska. (originalni rad objavljen ćirilicom)
Radovanović, M. (1977). Imenica u funkciji kondenzatora (II). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XX/2, 81–160.
RSJ (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska. (rečnik je pisan ćirilicom)
Stanojčić, Ž.–Popović, Lj. (2002). Gramatika srpskoga jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (originalni rad objavljen ćirilicom)
Zvekić-Dušanović, D. (2011). Modalnost: motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Xrakovskij, V. (ed.) (2005). Typology of Conditional Constructions. Muenchen: Lincom Europa.
Објављено
28. 05. 2020.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика