O VZŤAHU MEDZI POJMAMI VPLYV A INTERTEXTUALITA V TEÓRII A V INTERPRETÁCII

  • Marina Šimakova Spevakova
Кључне речи: vplyv, intertextualita, literatúra, Víťazoslav Hronec

Сажетак

V štúdii sa venujeme prehľadu vymedzených teoretických koncepcií, ktoré explikovali pojem vplyv vo vzťahu k pojmu intertextualita. V druhej časti štúdie analyzujeme podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. Cieľom štúdie je na pozadí konkrétnych príkladov z literatúry vymedziť postoj k teoretickým východiskám.

Преузимања

Нема података

Референце

Blum, H. (1980). Antitetička kritika. Beograd: Slovo ljubve.

Brebanović, P. (2011). Antitetički kanon Harolda Blooma. Beograd: Fabrika knjiga.

Corbineau-Hoffmannová, A. (2008). Úvod do komparatistiky (Einführung in die Komparatistik, 2000). Prel. V. Jičínská. Praha: Akropolis.

Hyperlexikónu literárnovedných pojmov. http://hyperlexikon.sav.sk/ Preuzeto 29.09.2019.

Hučková, D. (2014). Kontexty slovenskej moderny. Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry.

Juvan, M. (2013). Intertekstualnost (Intertekstualnost, 2000). Prev. B. Stojanović Pantović. Novi Sad: Akademska knjiga.

Kazalarska, Z. (2012). „Toto tušenie, ktoré visí vo vzduchu“: Dá sa latentná intertextualita vycítiť? Slovenská literatúra, LIX, 185 – 203.

Oraić Tolić, D. (1990). Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi. (2011). Urednici: Bojana Stojanović Pantović, Miodrag Radović, Vladimir Gvozden. 1. izdanje. Novi Sad: Akademska knjiga.

Šimáková Speváková, M. (2015). Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. Novi Sad: Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, Vojvodjanska akademija nauka i umetnosti.

Zajac, P.(2016). Slovenské kargo. Bratislava: Kalligram.
Објављено
11. 07. 2020.
Bрој часописа
Секција
Словакистика