Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду је научни часопис је- динствене уређивачке концепције и са јасно дефинисаним критеријумима, отворен за широк спектар радова из области хуманистике и друштвених наука већ самом чињеницом да настаје – и траје, већ безмало шест деценија, од првог броја, објављеног 1956. године – у окриљу високошколске устано- ве која је акредитована за научноистраживачки рад у области друштвених и хуманистичких наука – а то су историја, културолошке науке и комуни- кологија, педагогија, психологија, социологија, филозофија и филологија.

Од почетка излажења па до овог, четрдесетог јубиларног броја, у Го- дишњаку се публикују оригинални радови наставника и сарадника запосле- них на Филозофском факултету, а од 2013, на позив Уређивачког одбора, и еминентних професора из целог света. Годишњак је штампан у две свеске, за филолошке и друштвене науке, следећи специфичности устројства ин- ституције у којој је поникао, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Радови се објављују на свим језицима који се изучавају на Филозоф- ском факултету: то су српски, енглески, француски, немачки, руски, мађар- ски, словачки, русински и румунски. Часопис је електронски доступан у Дигиталној библиотеци Филозофског факултета, индексиран у базама по- датака EBSCO Host и ROAD, између осталих, а из године у годину бележи све већу читаност и цитираност.

У уређивању Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду актив- но сарађује Уређивачки одбор, у ком су заступљени еминентни професори са универзитета у Немачкој, Русији, Мексику, Мађарској, Румунији, Слове- нији и Хрватској. Уредници Годишњака обавезани су да часопис контину- ирано усклађују са критеријумима прописаним Актом о уређивању научних часописа и Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.

Уређивачки одбор часописа настојаће да у наступајућем периоду Го- дишњак даље унапређује у складу за захтевима и изазовима које пред домаће научне публикације поставља светска академска јавност. О променама у концепцији Годишњака, чији је циљ побољшано рангирање часописа у до- маћим и међународним оквирима и његова интернационализација, научна


6            Саопштење уредника Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду

 

 

јавност осведочава се већ у филолошкој свесци часописа за 2013. годину, где се први пут објављује прилог сараднице из иностранства, Арлин Јонеску, редовне професорке Универзитета у Плоештију из Румуније. У филолошкој свесци издања за годину 2014. коауторски рад прилаже Силвија Мартинес Фереиро, гостујућа професорка Филозофског факултета, заснивајући ис- траживање на искуствима стеченим током петогодишње сарадње са факул- тетом на курсевима и радионицама из области неуролингвистике. Овај вид сарадње Уређивачки одбор планира да у најближој будућности даље развија, и претвори у континуирану праксу.

За објављивање у Годишњаку и даље ће бити прихватани само оригинал- ни научни радови наставника и сарадника Филозофског факултета и еми- нентних професора по позиву, писани јасним и прецизним стилом, обавез- но претходно лекторисани, са пратећом научном апаратуром у виду цитата, напомена, прописно наведених извора, апстракта, резимеа и кључних речи на српском и енглеском језику. Радови морају бити прилагођени новом, детаљнијем и прегледнијем, Упутству за припрему рукописа за штампу.

У овој свесци Годишњака прилоге је рецензирало тридесетак угледних професора са десет научнообразовних институција у земљи и иностранству, у складу са изменама концепције часописа које имају за циљ активно укљу- чивање уважених научника из земље и света у креирање новог лика овог научног гласила чија је вредност већ одавно потврђена.

 

У Новом Саду, новембра 2015.

Уредници Годишњака Филозофског факултета у

Новом Саду

проф. др Владислава Гордић Петковић
проф. др Душан Маринковић

Објављено: 17.12.2014