DOPRINOS SRETENA VUKOSAVLJEVIĆA SOCIOLOŠKOM ISTRAŽIVANJU PORODICE U SRPSKOM DRUŠTVU

  • Jovana Čikić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Ana Bilinović Rajačić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: porodična zadruga, sociologija porodice, seljačka društva, Sreten Vukosavljević, tradicionalna porodica

Сажетак

Sreten Vukosavljević nesumnjivo je ključno doprineo utemeljenju srpske sociologije sela. No, iako njegov rad obiluje nalazima od značaja za identifikovanju i razumevaju karakteristika i transformacije tradicionalnog (seljačkog) porodičnog života, čini se da je njegov doprinos profilisanju istraživanja u srpskoj sociologiji porodice nepravedno zanemeren. Stoga se u radu, na osnovu publikovanih istraživačkih nalaza, analiziraju glavne teme i metodološke smernice Vukosavljevića prilikom istraživanja tradicionalne (seljačke) porodice. Ovaj segment njegovog istraživanja čvrsto je integrisan u autorove nalaze o opštim obeležjima tradicionalne, seljačke društvene strukture. Vukosavljevića, pre svega, interesuju deskripcija porodičnih oblika (porodične zadruge, inokosne porodice) i ključnih elemenata tradicionalnog porodičnog života (porodični starešina, planinka, zadrugari, seljanka, discipline, zadružna privreda). Negujući kritički pristup, Vukosavljević u istraživanju tradicionalnog porodičnog života uočava i „tamnu stranu“ porodičnih odnosa. Za razliku od svojih prethodnika, autor se bavi i istraživanjem društvenih faktora koji doprinose transformaciji porodičnih oblika, uloga i funkcionalnosti. Iako bez formalnog sociološkog obrazovanja, Vukosavljević zasigurno razmišlja o porodici na sociološki način.

Преузимања

Нема података

Референце

Aranitović, D. (2012) Bibliografija Sretena Vukosavljevića. U: Isić, M. ˗Mitrović, M. ˗Aranitović, D. (2012). Život i delo Sretena Vukosavljevića 1881-1960. Beograd: Službeni glasnik. 159-270. [Na ćirilici]

Babović, M. ˗Vuković, O. (2008). Žene na selu kao pomažući članovi poljoprivrednih domaćinstava: položaj, uloge i socijalna prava. Beograd: UNDP Srbija.

Blagojević, M. (2008). Ženske seoske organizacije u Vojvodini. Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova.

Blagojević, M. (2010). Žene na selu u Vojvodini: svakodnevni život i ruralni razvoj. Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova.

Bogdanović, M. (1990). Sociologija u Jugoslaviji – institucionalni razvoj. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Bogišić, V. (1884). O obliku nazvanom inokoština u seoskoj porodici Srba i Hrvata. Beograd: Štamparija Napredne stranke. [Na ćirilici]

Čalić, M. Ž. (2004): Socijalna istorija Srbije 1815-1941. Beograd: Clio. [Na ćirilici]

Čikić, J. (2019). Počeci sociološkog proučavanja porodice u Srbiji – od Vuka do Cvijića. Baština. 47: 233-252. [Na ćirilici]

Čikić, J. ˗Bilinović Rajačić, A. (2018). Novija istraživanja porodice u Sociološkom pregledu - doprinos jačanju discipline. Sociološki pregled 52 (1): 216-251. [Na ćirilici]

Erlih, V. (1971). Jugoslovenska porodica u transformaciji – studija u 300 jugoslovenskih sela. Zagreb: Liber.

Ginić, I. (1971). Dinamika urbanizacije u Jugoslaviji. Sociologija i prostor, 9(31-32), 53-61.

Gordić, A. (2012). „Metafizika“ seoskog života u delu Sretena Vukosavljevića. U: Antonić, S. (ur.) (2012). Sto godina sociologije u Srbiji. Beograd: Srpsko sociološko društvo, 314-336. [Na ćirilici]

Isić, M. (2012). Sreten Vukosavljević – nacionalna, prosvetna i politička delatnosti. U: Isić, M. ˗Mitrović, M. ˗Aranitović, D. (2012). Život i delo Sretena Vukosavljevića 1881-1960. Beograd: Službeni glasnik. 11-120. [Na ćirilici]

Karadžić, V. (1818). Srpski rječnik. Beč: Štamparija jermenskog manastira. [Na ćirilici]

Karadžić, V. (1867). Život i običaji naroda srpskog. Beč: Naklada Ane udove V. S. Karadžića. [Na ćirilici]

Lukić, R. (2012a). Predgovor. U: Vukosavljević, S. (2012b). Istorija seljačkog društva III – Sociologija seljačkih radova. Beograd: Službeni glasnik. 17-25. [Na ćirilici]

Lukić, R. (2012b). Predgovor. U: Vukosavljević, S. (2012e). Istorija seljačkog društva VI – Pisma sa sela, Politički i drugi spisi. Beograd: Službeni glasnik. 17-23. [Na ćirilici]

Marković, S. (1995). Celokupna dela – knjiga VII. Beograd: SANU – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. [Na ćirilici]

Milošević, B. (1997). Umeće rada. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Mitrović, M. (?) Sreten Vukosavljević biografija MS; preuzeto 28.01.2020. sa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/biografije/biografije_sbr.pdf

Mitrović, M. (1998). Sociologija sela. Beograd: Srpsko sociološko društvo. [Na ćirilici]

Mitrović, M. (2012a). Sociološka istorija i istorijska sociologija srpskog seljačkog društva. U: Isić, M. ˗Mitrović, M. ˗Aranitović, D. (2012). Život i delo Sretena Vukosavljevića 1881-1960. Beograd: Službeni glasnik. 125-155. [Na ćirilici]

Mitrović, M. (2012b). Prethodne napomene. U: Vukosavljević, S. (2012d). Istorija seljačkog društva V – Seoske zajednice i oblici ponašanja u njima. Beograd: Službeni glasnik. 13-23. [Na ćirilici]

Novakov, M. (2011). Porodični i društveni položaj majke u selu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet. [Na ćirilici]

Šaranović, B. (2012). Napomena ovom izdranju. Vukosavljević, S. (2012e). Istorija seljačkog društva VI – Pisma sa sela, Politički i drugi spisi. Beograd: Službeni glasnik. 25-26. [Na ćirilici]

Šljukić, M. (2019). Fabrika: industrija u post-socijalističkoj Srbiji. Novo Miloševo: Banatski kulturni centar. [Na ćirilici]

Veselinov, D. (1987). Sumrak seljaštva. Beograd: Ekonomika.

Vukosavljević, S. (1962). Pisma sa sela. Beograd: Savremena škola.

Vukosavljević, S. (2012a). Istorija seljačkog društva I – Organizovanje seljačke zemljišne svojine. Beograd: Službeni glasnik. [Na ćirilici]

Vukosavljević, S. (2012b). Istorija seljačkog društva III – Sociologija seljačkih radova. Beograd: Službeni glasnik. [Na ćirilici]

Vukosavljević, S. (2012c). Istorija seljačkog društva IV – Seoske ustanove i uredbe. Beograd: Službeni glasnik. [Na ćirilici]

Vukosavljević, S. (2012d). Istorija seljačkog društva V – Seoske zajednice i oblici ponašanja u njima. Beograd: Službeni glasnik. [Na ćirilici]

Vukosavljević, S. (2012e). Istorija seljačkog društva VI – Pisma sa sela, Politički i drugi spisi. Beograd: Službeni glasnik. [Na ćirilici]
Објављено
24. 10. 2020.
Bрој часописа
Секција
Социологија