ZAPAŽANJA O OPKORAČENJU U PREPISCI SVETOZARA PETROVIĆA

  • Sanja J. Paripović Krčmar Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: Svetozar Petrović, Džejms Bejli, opkoračenje, pauza na kraju, tradicije čitanje redaka, skandiranje, nenaglašena rima, nužno opkoračenje, neperiodsko opkoračenje – stil dodavanja, Peri i Lord

Сажетак

Rad donosi segmente prepiske prof. Svetozara Petrovića sa inostranim kolegom prof. Džejmsom Bejlijem o kompleksnosti anžambmana. Diskusija zasnovana na istovetnom interesovanju doprinela je bogaćenju značenja ove oblasti, odnosno nadogradila je sva dosadašnja tumačenja ovog pojma nudeći dodatne implikacije njenog proučavanja. Ujedno se i prethodna zapažanja i razna gledišta predočena u Petrovićevim spisima o stihu preciziraju. Nadasve, ističe se značaj kulturološke kontekstualizacije ove metričke pojave i njena povezanost sa različitim tradicijama čitanja poezije.

Преузимања

Нема података

Референце

Lord, A. B. (1990). Pevač priča 1(teorija), 2 (primena). Beograd: Idea.

Melvinger, J. (1988). Sintaktička, asintaktička i ostala opkoračenja u suvremenom pjesništvu. U: Petrović, S. (ured.) Stih u pesmi.Colloquia Litteraria: Metrica et poetica III. Novi Sad: VANU, 123–135.

Paripović Krčmar, S. (2018). Duh vremena u staromodnom odelu – Soneti sa sela Slobodana Zubanovića. U: Poezija Slobodana Zubanovića, zbornik radova. Novi Sad: Matica srpska, 82–93. (štampano ćirilicom)

Paripović Krčmar, S. (2018). Zapažanja o opkoračenju u spisima o stihu Svetozara Petrovića. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XLIII/1. Filozofski fakultet: Novi Sad, 469–483.
Објављено
13. 05. 2021.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност