TRETMAN DUBROVAČKIH POKLISARA NA PORTI KRAJEM VEZIRATA FAZIL AHMED-PAŠE ĆUPRILIĆA (1675-1676)

  • Marija Kocić Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Dubrovnik, Osmansko carstvo, Ahmed-paša Ćuprilić, Carigrad, Jedrene

Сажетак

Do vremena Fazil Ahmed-paše Ćuprilića (1661-1676) komunikacija Porte s drugim državama stekla je formu, koja je ostala na snazi do perioda reformi (tanzimata). Rad je zasnovan na građi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku (HAD), koja je poređena sa objavljenim zbirkama dokumenata i onovremenim istorijama i putopisima. Svrha istraživanja je da ukaže na momente, koji su tretman dubrovačkih poslanika činili drugačijim od prijema ambasadora evropskih država (Engleske, Francuske i dr.).

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Историја