ТРИОЛЕТИ МИЛОСАВА ТЕШИЋА

Главни садржај чланка

Сања Париповић Крчмар

Сажетак


У раду се анализују песме Милосава Тешића написане у облику триолета из збирке Прелест севера, Круг рачански, Дунавом и Бубњалица у пчелињаку у односу на тради- цијом утврђену норму сталног облика и невелику групу триолета написаних у српској књижевности 19. века. Његова скупина триолета није пример давнашње теоријске ре- флексије о лаком, допадљивом, шаљивом садржају, већ, пре свега, саображености по- етичком начелу. Ове песме чине једну компактну групу вишеструко компатибилну: тематски, обликовно, метрички, ритмички, римовно, синтаксичком организацијом, што све скупа, песнику усложњава задатак успешне реализације сталног облика ионако захтевних композиционих правила.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Париповић Крчмар, С. (2015). ТРИОЛЕТИ МИЛОСАВА ТЕШИЋА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 40(1), 175–182. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1499
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика

Референце

Андрић, А. (1863). Закони стихотворства, предговор. Стихотворенија. Београд, I–XIII. Гордић, С. (1998). Нови лирски кругови Милосава Тешића. У: Јовановић, А., Хамовић, Д. (уред.) (1998). Милосав Тешић, песник, зборник радова. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 155–162.

Грдинић, Н. (1991). Триолет у српској књижевности. Домети, год. 18, бр. 64, пролеће 1991, 96–108.

Грдинић, Н. (2007). Стални облици песме и строфе. Београд: Народна књига – Алфа. Којен, Л. (1998). Метар и традиција. У: Јовановић, А., Хамовић, Д. (уред.) (1998). Милосав Тешић, песник, зборник радова. Краљево: Народна библиотека „Стефан Прво- венчани“, 111–141.

Којен, Л. (2012). Метар и традиција. Додатак. Огледи о поезији. Београд: Чигоја штампа, 129–168; 169–176.

Малетић, Ђ. (1869). Теорија поезије. Београд.

Микић, Р. (1998). Милосав Тешић као симболиста. У: Јовановић, А., Хамовић, Д. (уред.) (1998). Милосав Тешић, песник, зборник радова. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 33–56.

Париповић Крчмар, С. (2015). Формариј Милосава Тешића. У: Звук, метар и смисао Милосава Тешића, зборник радова. Београд – Требиње: Институт за књижевност и уметност – Општина Требиње (зборник у припреми).

Радојчић, С. (1998). Дунавски триптих. У: Јовановић, А., Хамовић, Д. (уред.) (1998). Милосав Тешић, песник, зборник радова. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 201–215.

Стипчевић, Н. (1998). Песма укрштених путева. У: Јовановић, А., Хамовић, Д. (уред.) (1998). Милосав Тешић, песник, зборник радова. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 13–23.

Тешић, М. (1992). Задати облик као изазов, разговор са Милосавом Тешићем (Васа Павковић). Летопис Матице српске, год. 168, април 1992, књ. 449, св. 4, 711–717.

Тешић, М. (1995). Утисци и слике са границе нестајања. У: Јовановић, А. (1995). Порек- ло песме – десет разговора о поезији. Ниш: Просвета, 193–223.

Тешић, М. (2004). О устаљеним лирским облицима. Есеји и сличне радње. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 209–211.

Petrović, S. (1983). Stih. U: Škreb, Z., Stamać, A. (1983). Uvod u književnost (3. izd.). Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 365–428.

Тешић, М. (1996). Прелест севера, Круг рачански, Дунавом. Београд: Просвета. Тешић, М. (2001). Бубњалица у пчелињаку. Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“.