МАЂАРСКИ НАЗИВИ УЛИЦА У НОВОМ САДУ

Главни садржај чланка

Edit Andrić

Сажетак

Предмет интересовања рада јесу називи новосадских улица на мађарском језику, како они некадашњи, у међувремену преименовани, тако и они који су још и данас у употреби, при чему се даје и осврт на новије иницијативе за надевање имена повезаних са мађарским личностима. На крају се резимирају карактеристике везане за имена улица у Новом Саду.  

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Andrić , E. (2022). МАЂАРСКИ НАЗИВИ УЛИЦА У НОВОМ САДУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 253–276. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.253-276
Bрој часописа
Секција
Нови Сад – град културе

Референце

Миросављевић, Јован 2002. Бревијар улица Новог Сада: 1745–2001. Нови Сад – Србиње: Добрица књига.

Обшуст, Кристијан 2014. Одоними Новог Сада: кратак преглед улица у контексту историјског памћења и колективне меморије града. https://kulturasecanjabiblioteka.wordpress.com/ odonimi–novog–sada–kratak–pregled–imena–ulica–u–kontekstu–istorijskog–pamcenja–i–kolektivne–memorije–grada/

Закон о локалној самоуправи. Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 (др. закон), 101/2016–9 – др. закон и 47/18.

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине. Службени гласник РС, бр. 99/09, 67/12 – УС и 18/20 – др. закон

Статут Града Новог Сада. Службени лист Града Новог Сада, број 11/19.

Пословник Скупштине Града Новог Сада – пречишћен текст Службени лист Града Новог Сада, број 23/20.