JAZYKOVÝ OBRAZ BOHA V SLOVENSKEJ A SRBSKEJ BIBLICKEJ FRAZEOLÓGII

Главни садржај чланка

Anna Margaréta Lačoková
Jasna Uhláriková

Сажетак

Predmetom nášho príspevku sú slovenské a srbské biblické frazémy, ktoré svojou sémantikou môžu prispieť k formovaniu koncepcie Boha. Cieľom výskumu bolo uplatnením metódy konceptuálnej analýzy poukázať na spôsoby vnímania Boha a jeho vlastností, resp. zistiť domény ľudskej skúsenosti, ktoré sa používajú na vysvetlenie a pochopenie sémantických štruktúr Boha. Kognitivistický prístup príspevok zaraďuje i do etnolingvistiky, a v istom zmysle i do axiológie. Jeho realizácia v týchto intenciách môže predstavovať prínos k pochopeniu základných princípov náboženstva, ako i božstva, resp. nadprirodzeného vo všeobecnosti. Konfrontačný charakter práce má za cieľ prispieť k skúmaniu slovenského a srbského jazykového obrazu sveta, resp. poukázať na jeho zhody a diferencie, resp. varianty, ktoré sú uchované v slovenskej a srbskej biblickej frazeológii.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Lačoková, A. M. ., & Uhláriková, J. . (2022). JAZYKOVÝ OBRAZ BOHA V SLOVENSKEJ A SRBSKEJ BIBLICKEJ FRAZEOLÓGII. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 153–168. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.153-168
Bрој часописа
Секција
Словакистика

Референце

Baláková, D.–Mokienko, V. М. (2016). Nič nie je nové pod slnkom. Slavistična revija, 64/2016, 2, 113–124.

Bartmiński, J. (2009). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Bartmiński, J. (2011). Jezik – slika – svet. Etnolingvističke studije. Ajdačić, D. (ured.) Beograd: SlovoSlavia, 429–447. (publikované cyrilikou)

Biblia. Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy. (1978). Liptovský Mikuláš: Tranoscius.

Dobríková, M. (2017). Jazykový obraz bohatstva a chudoby vo svetle slovenskej frazeológie In: Pekarovičová, J., Vojtech, M. (ed.) (2017). Studia Academica Slovaca 46. Prednášky 53. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 23–37.

Dudová, K. (2017). Jazykový obraz sveta Slovanov a ich susedov na porovnávacom základe. Spolupráca s poľskou etnolingvistikou. In: Žeňuchová, K., Китанова, M., Žeňuch, P. (ed.) (2017). Jazyk a kultúra v slovankých súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Veda, Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 291–300.

Habovštiaková, K. (1993). Slovenská frazeológia a kresťanstvo. In: Krošláková, E. (ed.) (1993). Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre. Nitra: Vysoká škola pedagogická – Fakulta humanitných vied. 143–147.

Karčová, A. (2014). Jazykový obraz sveta – fenomén videnia a zraku a ich axiologický rozmer. In: Ondrejovič, S., Satinská, L., Vrábľová, J. (ed.) (2014). Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 224–248.

Lilich, G. A.–Mokienko, V. M. & Stepanova, L. I. (1993). Bibleizmy v russkom, cheshskom i slovackom literaturnykh yazykakh. Vestnik Sankt-Peterburghskogo universiteta, 2, 51–59. (v origináli písané cyrilikou)

Matiová, M. (2018). Kognitívna analýza konceptov emócií ako interpretačných konštruktov slovenského jazykovo-kultúrneho spoločenstva. Slavica slovaca, 53, 3–4 (supplementum), 117–131.

Matoľáková, A. (2014). Prekladová realizácia frazeologických jednotiek v biblických translátoch 2. – lexikálne posuny. Jazyk a kultúra, 17-18/2014. Prevzaté z http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo17-18.html

Mršević-Radović, D. (2008). Frazeologija i nacionalna kultura. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije. (v origináli písané cyrilikou)

Skladaná. J. (2003). Textotvorné potencie frazeologických internacionalizmov. Jazykovedný časopis, 1–2, 53–58.

Stěpanova, L. (2004). Česká a ruská frazeologie. Diachronní aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Uhláriková, J.–Lačoková A. M. (2019). Koncept strachu v slovenskej a srbskej somatickej frazeológii. In: Dobríková, M. (ed.) (2019). Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 329–336.