ПРОБЛЕМ УЗОРКА У КОМБИНОВАНОМ ПРИСТУПУ ИСТРАЖИВАЊУ

Главни садржај чланка

Snežana Stojšin
Vladan Vidicki

Сажетак

У првом делу рада пажња је посвећена карактеристикама истраживања друштвених појава у којима се комбинују квалитативни и квантитативни приступи. Представљене су најважније особине трећег методолошког приступа под називом комбиновани методи, као и основни циљеви због којих су они настали и због којих се практикују у различитим истраживањима. Након тога, други део рада односи се на специфичне проблеме, али и могућности, који се јављају приликом конструкције узорка у таквом комбинованом приступу истраживању. Наводи се како се проблеми јављају зато што квалитативни и квантитативни методи најчешће захтевају узорке из различитих група – оних који се заснивају или не заснивају на теорији вероватноће, односно узорке који имају различите карактеристике. Због тога комбиновани методолошки приступ у истраживању захтева нешто другачији начин одабира узорка од уобичајеног, што у први план ставља неке недоумице које се код истраживача могу јавити у вези са тиме како их решити. У складу са свим наведеним, основни циљ овог рада јесте анализа карактеристика, односно предности и недостатака различитог одабира узорка у истраживањима која настоје да интегришу квантитативне и квалитативне приступе у један засебни.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Stojšin, S., & Vidicki, V. (2024). ПРОБЛЕМ УЗОРКА У КОМБИНОВАНОМ ПРИСТУПУ ИСТРАЖИВАЊУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 243–261. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2368
Bрој часописа
Секција
Социологија

Референце

Бобић, М. (2003). Брак или/и партнерство: демографско социолошка студија, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета.

Бранковић, С. (2014). Методологија друштвеног истраживања, Београд: Завод за издавање уџбеника.

Bryman, A. (2016). Social Research Methods. 5th edition, Oxford: Oxford University Press

Bryman, A. (2006) Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? Qualitative Research, 6, 97-113. DOI: https://doi.org/10.1177/1468794106058877

Brewer, J. - Hunter, A. (1989). Foundations of Multimethod Research: Synthesizing Styles. Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage Publications.

Collins, K. M. T. (2017). Sampling designs in educational research. In D. Wyse, E. Smith, L. Suter, & N. Selwyn (Eds.), British Educational Research Association (BERA)/ SAGE, Handbook of Educational Research (Vol,1, pp. 280‐292). London, England, Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781473983953.n14

Collins, K. M. T. – Onwuegbuzie, A. J. & Jiao Q. G. (2007). A Mixed Methods Investigation of Mixed Methods Sampling Designs in Social and Health Science Research, Journal of Mixed Methods Research 2007; 1; 267 DOI: 10.1177/1558689807299526 http://mmr.sagepub.com/cgi/content/abstract/1/3/267. p. 267-294. DOI: https://doi.org/10.1177/1558689807299526

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2011) Designing and conducting mixed methods research, Thousand Oaks, California, Sage Publicaiton.

Dawadi, S.- Shrestha, S. & Giri, R. A. (2021). Mixed-Methods Research: A Discussion on its Types, Challenges, and Criticisms. Journal of Practical Studies in Education, 2(2), 25-36 DOI: https://doi.org/10.46809/jpse.v2i2.20 DOI: https://doi.org/10.46809/jpse.v2i2.20

Фајгељ, С. (2010). Методе истраживања понашања. Београд: Центар за примењену психологију.

Jahoda, М. - Lazarsfeld, P. F. - Zeisel, H. (1931/2003). Marienthal: The sociography of an unemployed community. New Brunswick: Transaction Publisher.

Johnson, R. B. & Christensen L. (2014). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches 5th edition, London: Sage Publications

Johnson, R. B. – Onwuegbuzie, A. J. & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research, Journal of Mixed Methods Research, Volume 1, Number 2 April 2007 112-133. DOI: 10.1177/1558689806298224 DOI: https://doi.org/10.1177/1558689806298224

Gans, H. J. (1963). Urban villagers: Group life and class in the life of Italian Americans. New York: Free Press.

Greene, J. C. - Caracelli, V. J. & Graham, W. F. (1989). Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designes, Educational Evaluation and Policy Analysis September 21, vol. 11 no. 3 255-274. DOI: https://doi.org/10.3102/01623737011003255

https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3676&context=smhpapers

Гиденс, Е. (2005). Социологија. Београд: Економски факултет.

Гуд, В. & Хет, П. (1966). Методи социјалног истраживања. Београд: Вук Караџић.

Halcomb, E. J. & Hickman, L. (2015). Mixed methods research, Faculty of Science, Medicine and Health - Papers: part A. 2656.

Hollingshead, A. B. (1949). Elmtown’s youth. New York: John Wiley.

Халми, А. (2005). Стратегије квалитативних истраживања у примијењеним друштвеним знаностима, Јастребарско: Наклада Слап.

Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family Practice, Vol 13. No. 6. p.522-525. DOI: https://doi.org/10.1093/fampra/13.6.522

Милошевић, Б.- Шљукић, М. & Вучевић, Т. (2011). Жене у загрљају дискриминације, Нови Сад: Old commerce.

Новаков, М. (2011). Породични и друштвени положај мајке у селу, Нови Сад: Пољопривредни факултет.

Lynd, R. S. & Lynd, H. M. (1929/1959). Middletown: A study in modern American culture. Orlando: Harcourt Brace.

Mark, M. M. (2015). Mixed and multimethods in predominantly quantitative studies, especially experiments and quasi-experiments, u: Hesse-Biber, S. & Johnson, R. B. (ur.), Oxford Library of Psychology. The Oxford Handbook of Multimethod and Miced Methods Inquiry. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199933624.013.15

Милас, Г (2009). Истраживачке методе у психологији и другим друштвеним знаностима, Загреб: Наклада Слап

Милић, В. (1996). Социолошки метод. Београд: Завод за издавање уџбеника.

Милић, А., Томановић, С., Љубичић, М., Секулић, Н., Бобић, М., Милетић-Степановић, В., & Станојевић, Д. (2010). Време породица: социолошка студија о породичној трансформацији у савременој Србији, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, Чигоја штампа.

Мозер, Ц.А. (1962). Методе анкетирања у истраживању друштвених појава. Београд: Култура.

Onwuegbuzie, A. J. & Collins, K. M. T. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. The Qualitative Report, 12(2), 281-316. from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR12-2/onwuegbuzie2.pdf

Radhakrishnan, G. (2014). Sampling in Mixed Methods Research. Int. J. Adv. Nur. Management, 2(1): Jan. - Mar.; Page 24-27.

Available on: https://ijanm.com/AbstractView.aspx?PID=2014-2-1-7

Russell, B. (2013). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Los Angeles, London, New Delhi: SAGE.

Стојшин, С. & Видицки В. (2020). Грешке узорка у истраживањима у друштвеним наукама. Култура, 166: 256-270. Kultura, br. 166, str. 256-270. DOI: https://doi.org/10.5937/kultura2066256S

Стојшин, С., Видицки, В. (2018). Методолошки проблеми у српској социологији – анализа садржаја Социолошког прегледа, Социолошки преглед, vol. LII, no. 1, стр. 75-100.

Стојшин, С. (2008). Абортус: друштвени аспект и могућности његовог истраживања, Нови Сад: Школска књига.

Супек, Р. (1961). Испитивање јавног мњења. Загреб: Напријед

Teddlie, C.B. & Yu, F. (2016). Mixed Methods Sampling A Typology Whit Examples. Journal of Mixed Methods Research, 1, 77-100. DOI:10.1177/2345678906292430 DOI: https://doi.org/10.1177/1558689806292430

https://www.semanticscholar.org/paper/Mixed-Methods-Sampling-A-Typology-With-Examples-Teddlie-Yu/2f84250d22bcc15fdda74a2f878e67ab0e67483e

Sandelowski, M. (2000). Focus on Research Methods Combining Qualitative and Quantitative Sampling, Data Collection, and Analysis Techniques in Mixed-Method Studies Research in Nursing & Health, 2000, 23, 246–255. DOI: https://doi.org/10.1002/1098-240X(200006)23:3<246::AID-NUR9>3.0.CO;2-H

Tashakkori, A. & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining the qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

Томановић, С. - Љубичић, М. - Станојевић, Д. - Јарић, И. - Мојић, Д. - Драгишић Лабаш, С. & Живадиновић, И. (2012). Млади - наша садашњост: истраживање социјалних биографија младих у Србији, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета.

Видицки, В. & Стојшин С. (2021). Превазилажење методолошког догматизма у друштвеним истраживањима - триангулација, мултиметод и комбиновани приступ. Социологија, 63 (1): 5-25. https://doi.org/10.2298/SOC2101005V DOI: https://doi.org/10.2298/SOC2101005V

Zhang, W. & Creswell, J. (2013) The use of "mixing" procedure of mixed methods in health services research. Medical Care, 51, e51-7. DOI: https://doi.org/10.1097/MLR.0b013e31824642fd