ЈЕЗИК МРЖЊЕ У САОПШТЕЊИМА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У СРБИЈИ

  • Дејан Пралица Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: новинарски жанр, саопштење, говор/језик мржње, политичке стран- ке/партије, интернет

Сажетак

Циљ овог рада јесте да укаже на то какав језик користе политичке партије када се међусобно оптужују за погрешну политику. Најчешћа форма обраћања политичких странака јесте жанр саопштење који, потом, медији у целини или делимично преносе. Квалитативна анализа медијског дискурса саопштења на примерима Српске напредне странке и Демократске странке показала је висок проценат говора мржње у том идео- лошком медијском жанру. Анализа је утврдила готово идентичну матрицу на основу које партије размењују међусобне оптужбе: једна партија критикује другу, прозива је за одређене пропусте, позива се на догађаје из прошлости и користи модел „ми смо ту због грађана, а ви због својих позиција у власти“. Друга партија на оптужбе и прозив- ке не даје конкретне одговоре већ упућује контраоптужбе, такође користи историјске догађаје као аргументе и модел „ми смо добри и угрожени“, а „ви сте зли и агресивни“. Таквим наступима у јавности, односно медијима, релативизује се политичка одговор- ност и власти и опозиције.

Преузимања

Нема података

Референце

Bell, Allan & Garett, Peter (2001). Approach to Media Discourse. Oxford: Blaskwell Publishers Ltd.

Бранковић, Србобран (2009). Методи искуственог истраживања друштвених појава. Београд: Мегатренд универзитет.

Бугарски, Ранко (2001). Лица језика. Београд: Библиотека XX век.

Валић Недељковић, Дубравка (2010). Стратегије нетолерантног говора медија. Медијска култура – научно-стручни часопис из области медија, бр. 1. 199-213.

Васовић, Мирјана (2002). Говор мржње. Београд: Факултет политичких наука и Центар за либерално-демократске студије.

Veljak, Lino (2001). Politički korektan govor. Žene za mir. Beograd: Žene u crnom. Dostupno na: http://www.gayecho.com/aktivizam.aspx?id=3277&grid=2001&page= 6#. VZhLVbUa7Ho (посећено 01.07.2015).

Dictionary of Media Studies (2006). London: A&C Black.

Драшковић, Мимо (2010). Говор мржње – негативан и опасан феномен друштвене и масмедијске стварности. Медијска култура – научно-стручни часопис из области медија, бр. 1. 144-162.

Ђорђевић, Тома (2007). Теорија масовних коминикација - треће издање. Београд: Ин- ститут за политичке студије.

Ђурић, Душан (1997). Новинарска енциклопедија. Београд: МБГ.

Ђурић, Душан (2003). Новинарски лексикон. Београд: ЈУ маркетинг прес и Вечерње новости.

Животић, Радомир и Станојевић, Добривоје (2013). Реторика и политика. Београд: Јасен.

Закон о електронским медијима (2014). Доступно на: http://www.parlament.gov.rs/upload/ archive/files/cir/pdf/zakoni/2014/2512-14.pdf (посећено 01.07.2015).

Закон о јавном информисању и медијима (2014). Доступно на: http://www.parlament.gov. rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2014/2511-14.pdf (посећено 01.07.2015).

Итјул, Брус и Андерсон, Даглас (2001). Писање вести и извештавање за данашње медије. Београд: Медиа центар.

Јевтовић, Зоран; Петровић, Радивоје и Арацки, Зоран (2014). Жанрови у савременом новинарству. Београд: Јасен.

Клајн, Иван и Шипка, Милан (2007). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.

Kolbacher, Florian (2006). The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. Qualitative Social Research, Vol. 7, No. 1, Art 21 – January 2006.

Malović, Stjepan (2005). Osnove novinarstva. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Matheson, Donald (2005). Media Discourse – Analysing Media Texts. New York: Open University Press.

Parekh, Bhikhu (2006). Hate Speech. Public Policy Research, Vol. 12, No 4. 213-223.

Пралица, Дејан (2005). Геј (ни)је ОК. Линк – часопис за унапређење локалног електрон- ског емитовања, бр. 36-37. 10.

Пралица, Дејан (2014). Језик мржње у српским и хрватским дневним новинама и њихо- вим Фејсбук издањима. У: Живанчевић-Секеруш, Ивана; Мајсторовић, Небојша (уредници) (2014). Седми међународни интердисциплинарни симпозијум ‘Сусрет култура’ – зборник радова. (стр. 335-346). Нови Сад: Филозофски факултет.

Радојковић, Мирољуб и Милетић, Мирко (2006). Комуницирање, медији и друштво – друго издање. Нови Сад: Стилос.

Ружић, Невена (2010). Медији и говор мржње: међународни правни оквир. Сарајево: Медиацентар онлајн. Доступно на: http://www.media.ba/bs/etikaregulativa-novinarstvo- etika/mediji-i-govor-mrznje-medunarodni-pravni-okvir (посећено 01.07.2015).

Савић, Свенка (2004). Жена скривена језиком медија – кодекс несексистичке употребе језика. Нови Сад: Футура публикације.

Савић, Свенка и др. (2009). Род и језик. Нови Сад: Женске студије и истраживања и Футура публикације.

Стојшин, Снежана (2014). Квалитативна и/или квантитативна анализа садржаја – спе- цифичности примене. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XXXIX-I. 193-210.

Табс, Стјуарт (2013). Комуникација принципи и контексти. Београд: Клио.

Talbot, Mary (2007). Media Discourse – Representation and Interaction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Томић, Зорица (2003). Комуникологија – друго издање. Београд: Чигоја штампа. Heinze, Eric (2006). View Absolutism and Hate Speech. Modern Law Review, Vol. 69. 543-582.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=22&nav_id=914593 (посећено 01.07.2015).

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/504671/SNS-Demokrate-su-zavidne-i-ljubomorne (посећено 01.07.2015).

http://www.ds.org.rs/ (посећено 01.07.2015).

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ds-nasilje-maloletnika-ogledalo-sns_529137.html (посећено 01.07.2015).

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1729524/Polemika+DS-a+i+SNS-a+.html (посећено 01.07.2015).

https://www.sns.org.rs/ (посећено 01.07.2015).
Објављено
10. 12. 2015.
Bрој часописа
Секција
Медијске студије