СРПСКА ГИМНАЗИЈА У НОВОМ САДУ ДВАДЕСЕТИХ ГОДИНА XIХ ВЕКА

  • Владан С. Гавриловић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
  • Ненад Ђ. Нинковић Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: Српска гимназија у Новом Саду, митрополит Стефан Стратимировић, Павле Јозеф Шафарик, Сава Вуковић

Сажетак

Српско школство у Хабзбуршкој монархији развијало се до реформи 1774- 1777. искључиво у оквиру духовне делатности Карловачке митрополије. У периоду до реформи митрополити су издржавали поједине средње школе, али је дужина њиховог трајања зависила од воље првојерарха, тако да им је главни карактер била привременост. Трајније српске средње школе настале су у време када је на челу цркве био митрополит Стефан Стратимировић, његовим великим злагањем. Међу њима се, по значају, издвајају Карловачка и Новосадска гимназија. Иако је Карловачка старија, Новосадска ју је брзо по оснивању (1816) у погледу квалитета наставе и значају престигла и остала је у бу- дућности водећа српска средњошколска установа. Квалитету наставе допринеле су позитивне особине и добро образовање професорског кадра, о чему се, на основу ар- хивске необјављене грађе, говори у раду. Такође, презентује се и документ на основу којег је рад настао.

Преузимања

Нема података

Референце

Гавриловић, Владан (2012). Делатност Аврама Мразовића као инспектора Печујског школског округа 1791. године, Антика, савремени свет и рецепција европске културе, Београд 108-117.

Гавриловић, Никола (1986). Од Вуковићеве повеље до стицања права јавности (1810- 1818), у Новосадска гимназија 1810-1985-настанак и развој, Нови Сад, Матица српска.

Гавриловић, Никола (1999). Српске школе у Хабзбуршкој монархији у периоду позне просвећености (1790-1848), Београд, Савремена администрација.

Гавриловић, Никола (2000). Школство код Срба у Хабсбуршкој монартхији, Историја српског народа, IV/2, Београд, Српска књижевна задруга.

Dudok, Miroslav (2012). Slováci na srbskom gymnáziu v Sriemskych Karlovciach, Z dejín slovensko-srbskych vzt’ahov, Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Живановић, Ђорђе (1976). Геогрије Магарашевић 1793 1830, Нови Сад, Матица српска.

Живановић, Ђорђе (1963). Шафарик у Новом Саду, П. Ј. Шафарик: (1795-1861), Нови Сад, 42-106.

Keipert, Helmut (2010). Pavel Josef Šafariks Fremdworterbrauch im Spiegel des „Serpski letopis“ (1825) und der „Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska“ (1835), Srpski jezik: studije srpske i slovenske, Beograd, 37-54.

Кириловић, Димитрије (1929) Српске основне школе у Војводини у 18 веку, Сремски Карловци, Српска манастирска штампарија .

Ковачек, Божидар (2006). Видаковић Милован, Српски биографски речник, 2, Нови Сад 184-185.

Крестић, Петар (2006). Вуковић Сава, Српски биографски речник, 2, Нови Сад 459-460.

Нинковић, Ненад (2011). Реформа српског школства у Хабзбуршкој монархији 1769-1777, Истраживања, 22, Нови Сад 167-183.

Нинковић, Ненад (2011а). Српско основно школство у Хабзбуршкој монархији од 1774- 1811, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 36, Нови Сад 59-73.

Нинковић, Ненад (2012). Прилог проучавању српског средњег школства у Хабзбуршкој монархији и наставе класичних језика 1726-1768., Антика, савремени свет и ре- цепција античке културе, Београд 240-251.

Остојић, Тихомир (1910). Оснивање Новосадске гимназије, Нови Сад, Матица српска.

Попов, Душко (2006). Георгијевић Георгије, Српски биографски речник, 2, Нови Сад 654.

Стајић, Васа (1927). Павле Јосиф Шафарик, први директор и први професор српске новосадске гимназије, Нови Сад, Застава.

Стајић, Васа (1949). Српска православна велика гимназија у Новом Саду, Нови Сад, Матица српска.

Чурић, Радослав (1974). Српске школе у Хабзбуршкој монархији до половине XVIII века, Историја школа и образовања код Срба, Београд, Историјски музеј СР Србије.

Шајкашка (1975), 1/2, Нови Сад, Матица српска.

Шимуновић-Бешлин, Биљана (2009). Јовановић Игњатије, Српски биографски речник, 4, Нови Сад, 507-508.
Објављено
10. 12. 2015.
Bрој часописа
Секција
Историја