ЈЕЗИЧКА СЛИКА ВОДЕ

  • Gordana Štasni Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: лексема вода, именички деривати, језичка слика света, српски језик.

Сажетак

С обзиром на то да вода има апсолутну егзистенцијалну вредност у животу човека и свих живих бића и реч вода заузима значајно место у лексичком систему српског језика. О томе сведочи како њен семантички садржај и полисемантична структура тако и број и значења деривата којима је она мотивна реч. Декомпоновањем примарне реализације лексеме вода утврђене су значењске компоненте и семантички механизми којима су индуковане њене секундарне реализације. Удруживањем методе компоненцијалне анализе с елементима концептуалне анализе издвојене су семантичке скупине у које се према свом основном значењу уклапају именички деривати с мотивном речју вода. На основу концептуалне вредности анализираних деривата стиче се увид у значајан део језичке слике света која је базирана на појму вода.

Преузимања

Нема података

Референце

Bandić, D. (2004). Narodna religija Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit. Књига је објављена ћирилицом.

Chevalier, J. – Gheerbrant B. (1987). Rječnik simbola. Zagreb: Nakladni zavod MH.

Cowie, A. P. (1998). Phraseology. Theory, Analysis and Aplications. Oxford.

Ćirković, S. – Mihaljčić, R. (1999). Leksikon srpskog srednjeg veka. Beograd: Knowledge. Књига је објављена ћирилицом.

Gortan-Premk, D. (2004). Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Књига је објављена ћирилицом.

Klajn, I. (2002). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Prvi deo – slaganje i prefiksacija. Beograd – Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU – Matica srpska. Књига је објављена ћирилицом.

Klajn, I. (2003). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Drugi deo – sufiksacija i konverzija. Beograd – Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU – Matica srpska. Књига је објављена ћирилицом.

Kovačević, M. (2000). Stilistika i gramatika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin. Књига је објављена ћирилицом.

Maslova, V. A. (2007). Lingvokul’turologija. Učebnoe posobie. Moskva: Izdatel’skij centr „Akademija”. Књига је објављена ћирилицом.

Miloradović, S. (2013). Voda i ponešto od vode u srpskim dijalekatskim rečnicima. U: Detelić, M. – Detelić, L. (ured.) (2013). Aquatica – književnost, kultura. Beograd: Balkanološki institut SANU. 11–33. Рад је објављен ћирилицом.

Radenković, LJ. (1995). Vodenice. Raskovnik, 79–80, 23–27. Рад је објављен ћирилицом.

Rakić, B. R. (2004). Biblijska enciklopedija. I. Srbinje – Beograd: Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. Књига је објављена ћирилицом.

Skok, P. (1973). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Tolstoj, M. S. –Radenković, Lј. (2001). Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter Book World. Књига је објављена ћирилицом.

Tolstoj, N. I. (1995). Jezik slovenske kulture. Niš: Prosveta. Књига је објављена ћирилицом.

Vulović, N. (2015). Srpska frazeologija i religija. Lingvokulturološka istraživanja. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. Књига је објављена ћирилицом.
Објављено
27. 01. 2020.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика