НОМИНАЦИЈА КРУШКЕ У РЕЧНИКУ СРПСКОХРВАТСКОГА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

  • Milan Ajdžanović
Кључне речи: крушка, Речник српскохрватскога књижевног језика, суфиксални деривати, сложенице, семантичко-творбена анализа

Сажетак

У раду се анализирају различити називи превасходно за плод дрвета крушке, али и за саму биљку, забележени у Речнику српскохрватскога књижевног језика. Од 109 забележених назива за крушку семантичко-деривационој анализи подвргнуто је  њих укупно 106. У анализираној грађи се, међу 29 издвојених суфикса, као најпродуктивнији јављају форманти -ача (25 деривата) и -ка (22), и иначе високофреквентни у творби именица, док су међу особинама које су генерисале извођење најфреквентније оне које се тичу времена дозревања плодова и њихове конзумације те њихове боје. Добијени резултати упоређени су с онима до којих смо раније дошли проучавајући називе за јабуку и шљиву, при чему се показало да се може говорити о својеврсној опозицији међу именовањима за ове три врсте воћа: док су називи за јабуку и крушку у великој мери подударни, у 19 наврата чак и исти, они за шљиву им се супротстављају како употребљеним творбеним моделима тако и продуктивношћу појединих мотивационих импулса.   

Преузимања

Нема података

Референце

ЛИТЕРАТУРА:

Ajdžanović, M. (2008). Funkcionalno opterećenje sufiksa za obeležavanje osoba. Novi Sad: Filozofski fakultet. (knjiga objavljena na ćirilici)
Ajdžanović, M. (2018). Nominacija jabuke u Rečniku srpskohrvatskoga književnog jezika. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knjiga XLIII-2: 233–244. Novi Sad: Filozofski fakultet. (članak objavljen na ćirilici)
Babić, S. (1986). Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku (Nacrt za gramatiku). Zagreb: ČGP Delo.
Dragićević, R. (2001). Pridevi sa značenjem ljudskih osobina u savremenom srpskom jeziku (Tvorbena i semantička analiza). Beograd: Institut za srpski jezik SANU. (knjiga objavljena na ćirilici)
Gortan-Premk, D., V. Vasić, Lj. Nedeljkov (2003). Semantičko-derivacioni rečnik, Sveska 1: Čovek – delovi tela. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku. (knjiga objavljena na ćirilici)
Jošić, N. (2013). Voćarska leksika i terminologija u srpskom jeziku (doktorska disertacija). (knjiga objavljena na ćirilici) Preuzeto sa http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20131025JOSIC.pdf
Klajn, I. (2003). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku, Drugi deo, Sufiksacija i konverzija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU. Novi Sad: Matica srpska. (knjiga objavljena na ćirilici)
Nikolić, M. (2000). Obratni rečnik srpskoga jezika. Beograd: Institut za srpski jezik SANU – Palčić. Novi Sad: Matica srpska. (knjiga objavljena na ćirilici)
Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (1967–1976). Novi Sad: Matica srpska. Zagreb: Matica hrvatska. (rečnik objavljen na ćirilici)
Vuksanović, R. (2016). Simbolika jabuke u srpskoj tradicionalnoj kulturi. Politika. Preuzeto sa http://www.politika.rs/sr/clanak/369804/Simbolika-jabuke-u-srpskoj-tradicionalnoj-kulturi
Објављено
11. 07. 2020.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика