НОМИНАЦИЈА ЈАБУКЕ У РЕЧНИКУ СРПСКОХРВАТСКОГА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

Главни садржај чланка

Milan Ajdžanović

Сажетак

Рад се бави различитим дериватима којима се номинује плод дрвета јабуке забележеним у Речнику српскохрватскога књижевног језика. Иако се у Речнику даје укупно 125 речи које представљају називе за јабуку, творбеној и семантичкој анализи подвргнута је 91 којој се може одредити мотиватор или особина која је довела до номинације. Међу суфиксалним дериватима најзаступљнији су, у српском језику и иначе високопродуктивни, форманти -ача и -ка, док су међу особинама које су генерисале извођење најфреквентније оне које се тичу времена дозревања плодова и њихове конзумације те њихове боје.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Ajdžanović, M. НОМИНАЦИЈА ЈАБУКЕ У РЕЧНИКУ СРПСКОХРВАТСКОГА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 43(2), 233–244. https://doi.org/10.19090/gff.2018.2.233-244
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика

Референце

Ajdžanović, M. (2008). Funkcionalno opterećenje sufiksa za obeležavanje osoba. Novi Sad: Filozofski fakultet. (knjiga objavljena na ćirilici)
Babić, S. (1986). Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku (Nacrt za gramatiku). Zagreb: ČGP Delo.
Dragićević, R. (2001). Pridevi sa značenjem ljudskih osobina u savremenom srpskom jeziku (Tvorbena i semantička analiza). Beograd: Institut za srpski jezik SANU. (knjiga objavljena na ćirilici)
Klajn, I. (2003). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku, Drugi deo, Sufiksacija i konverzija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU. Novi Sad: Matica srpska. (knjiga objavljena na ćirilici)
Nikolić, M. (2000). Obratni rečnik srpskoga jezika. Beograd: Institut za srpski jezik SANU – Palčić. Novi Sad: Matica srpska. (knjiga objavljena na ćirilici)
Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (1967–1976). Novi Sad: Matica srpska. Zagreb: Matica hrvatska. (rečnik objavljen na ćirilici)
Stevanović, M. (1964). Savremeni srpskohrvatski jezik (Gramatički sistemi i književnojezička norma) I. Beograd: Naučno delo. (knjiga objavljena na ćirilici)
Štasni, G. (2013). Reči o čoveku (nominacija čoveka u srpskom jeziku). Novi Sad: Filozofski fakultet. (knjiga objavljena na ćirilici)
Vuksanović, R. (2016). Simbolika jabuke u srpskoj tradicionalnoj kulturi. Politika. Preuzeto sa http://www.politika.rs/sr/clanak/369804/Simbolika-jabuke-u-srpskoj-tradicionalnoj-kulturi