КОНЦЕПТУАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ЛЕКСЕМЕ ДРВО И ЊЕНИХ ДЕРИВАТА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Gordana Štasni Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: лексема дрво, деривати, концептуализација, појмовни домени, српски језик

Сажетак

На основу лексичког значења лексеме дрво и њених деривата утврђују се појмовни домени којима посматране јединице припадају с обзиром на њихове значењске реализације. Будући да је лексема дрво вишезначна, њено семантичко-деривационо гнездо је развијено и обухвата 104 деривата с потврдом у РМС. Међутим, укључивањем јединица из РСАНУ употпуњено је ово семантичко-деривационо гнездо и обогаћено лексемама које имају различит статус у лексикону српског језика (покрајинизми, застареле речи, необични облици, индивидуалне творевине, кованице и др.). Компоненцијалном анализом утврђене су компоненте значења из примарне реализације мотивног појма које су у функцији индуктора даљих деривата. Анализа показује да су деривати различитог степена, различите творбене структуре, а да се на основу значења уклапају у девет појмовних домена са већим бројем лексема и у четири појмовна домена са по једним представником.

Преузимања

Нема података

Референце

Klajn, I. (2002). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Prvi deo – slaganje i prefiksacija. Beograd – Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU – Matica srpska. (knjiga objavljena na ćirilici)

Klajn, I. (2003). Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Drugi deo – sufiksacija i konverzija. Beograd – Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU – Matica srpska. (knjiga objavljena na ćirilici)

Lyons, J. (1995). Linguistic semantics: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Leech, G. (1983). Semantics. Harmondsworth: Penguin Ltd.

Skok, P. (1971). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Štrbac, G.–Štasni, G. (2017). Somatizmi i konceptualizacija stvarnosti u srpskom jeziku (glava i njeni delovi). Novi Sad: Filozofski fakultet. (knjiga objavljena na ćirilici)
Објављено
13. 05. 2021.
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика